«Άναψε» το «πράσινο φως» για την αποκατάσταση του παλιού λατομείου Χωρδακίου από τον Δήμο Χανίων, μετά και την απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χανίων με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Συγκεκριμένα με την απόφαση του κ.Απόστολου Βουλγαράκη, την οποία παρουσιάζει το Flashnews.gr, εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο ««Χώρος υποδοχής και αποθήκευσης αδρανών υλικών προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων – αποκατάσταση παλαιού Λατομείου Χωρδακίου» στη θέση Χωρδάκι Ακρωτηρίου,πρώην Δήμου Ακρωτηρίου με φορέα υλοποίησης το Δήμο Χανίων.

Όπως αναγράφεται,μεταξύ άλλων, στην απόφαση, "ο χώρος παρέμβασης είναι η “πλατεία” στο παλαιό εγκαταλελειμμένο λατομείο Χορδακίου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1997, και σύμφωνα με την κατατιθέμενη μελέτη ανήκει στο πρώην Δήμο Ακρωτηρίου.

Από την περίοδο 1974-1997 μισθώνονταν σε ιδιώτες για την αξιοποίηση του μέχρι το σταμάτημα των λατομικών δραστηριοτήτων. Στην λατομική περιοχή εκτός από την πλατεία του λατομείου υπάρχουν κτηριακές
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τα κτήρια του χαλικοτριβείου, αμμοτριβείου, του ηλεκτρικού υποσταθμού, δεξαμενή αποθήκευσης, γραφεία και αποθήκες.

Σημειώνεται ότι υπάρχει υψομετρική διαφορά της δημοτικής οδού πρόσβασης από το επίπεδο της υπό αποκατάστασης «πλατείας» του παλαιού λατομείου το οποίο είναι χαμηλότερο κατά 10-15 m. Η επιφάνεια του παλαιού λατομείου ανέρχεται, σύμφωνα με το τοπογραφικό που έχει συνταχθεί, σε 44.030,35 τ.μ……

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν :

1. Απομάκρυνση από τον χώρο επίστρωσης των ήδη υπαρχόντων υλικών τα οποία είναι ακατάλληλα, όπως οικιακά, αδρανή, ελαστικά αυτοκινήτων και παράδοση τους σε αδειοδοτημένους φορείς για την διαχείριση τους.

2. Προετοιμασία της επιφάνειας εναπόθεσης των αδρανών υλικών στην πλατεία του παλαιού λατομείου με κατάλληλη διαμόρφωση και κλίσεις ώστε να μη διαμορφωθούν κωλύματα στη φυσική απορροή των υδάτων κατά την πλήρωση.
Επίσης περιλαμβάνει τη κατασκευή κατάλληλης περίφραξης με φυλάκιο για ελεγχόμενη είσοδο των φορτηγών φορτοεκφόρτωσης, καθώς και δημιουργία υποδομής για παροχή νερού από την υπάρχουσα δεξαμενή, για την διαβροχή των
υλικών προς επίστρωση και το πότισμα των δενδροφυτεύσεων που θα προκύψουν μετέπειτα.

3. Συλλογή, μεταφορά και προσωρινή εναπόθεση σε χώρο νοτιοανατολικά της πλατείας του παλαιού λατομείου πλησίον του παλαιού κόσκινου για τη διαλογή των υλικών πριν την επίστρωση τους από τον αρμόδιο υπεύθυνο της λειτουργίας
του χώρου. Τυχόν ακατάλληλα υλικά ή υλικά που χαρακτηρίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο αποβλήτων ως «επικίνδυνα» θα συλλέγονται χωριστά και θα απομακρύνονται προς αδειοδοτημένους φορείς για την διαχείριση τους.

4. Κοσκίνηση των υλικών με σκοπό την διαλογή τους ανάλογα με την κοκκομετρία τους, προκειμένου τα χαμηλόκοκκα να χρησιμοποιηθούν ως πληρωτικό υλικό κατά τη διαστρωμάτωση των υλικών.

5. Πλήρωση του χώρου επίστρωσης ανά τμήματα διαστρωσης, όπως περιγράφονται στην κατατιθέμενη μελέτη.

6. Συμπύκνωση των διαφόρων στρώσεων αδρανών υλικών.

7. Τελική διαμόρφωση του χώρου και ανάπλαση του με φυτεύσεις ενδημικών φυτών Σύμφωνα με τη μελέτη ο όγκος των υλικών προς εναπόθεση στο παλαιό λατομείο ανέρχεται σε 190.000 m3."

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση

Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]