Σε κίνηση για την κεφαλαιακή της ενίσχυση προχωρά η Eurobank, με την πρότασή της για την επαναγορά τίτλων μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικών τίτλων συνολικής εναπομείνασας ονομαστικής αξίας 881 περίπου εκατ. ευρώ.

Προκείται για την πρώτη σειράς κινήσεων της τράπεζας ώστε να αντληθούν κεφάλαια που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέση ενόψει των νέων ρυθμιστικών απαιτήσεων, αλλά και των εξελίξεων που σχετίζονται τόσο με το PSI+ όσο και με τη διαγνωστική μελέτη της BlackRock.

Ειδικότερα, όπως σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας:

«Η Eurobank ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικών προτάσεων από την εταιρεία EFG Hellas (Cayman Islands) Limited στους κατόχους των κατωτέρω τίτλων για την απόκτηση μέρους ή του συνόλου τους, έναντι μετρητών

»1. των υφιστάμενων υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1) Σειράς A συνολικής εναπομείνασας ονομαστικής αξίας 91.257.000 Ευρώ, των υφιστάμενων υβριδικών τίτλων Σειράς Bσυνολικής εναπομείνασας ονομαστικής αξίας 154.871.000 Ευρώ και των υφιστάμενων υβριδικών τίτλων Σειράς C συνολικής εναπομείνασας ονομαστικής αξίας 169.081.000 Ευρώ (περαιτέρω συνολικά καλούμενοι οι «Υβριδικοί Τίτλοι»).

»Οι Υβριδικοί Τίτλοι εκδόθηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία «EFG Hellas Funding Limited» και τελούν υπό την εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας,

»2. μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) συνολικής εναπομείνασας ονομαστικής αξίας 467.005.000 Ευρώ, έκδοσης της εταιρείας EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, για τους οποίους έχει χορηγηθεί η εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας (περαιτέρω καλούμενοι «Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης» και μαζί με τους Υβριδικούς Τίτλους οι «Τίτλοι»). Οι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης αρχικώς είχαν εκδοθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «EFG Hellas plc».

»Τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω ως συνολικές εναπομείνασες ονομαστικές αξίες αποτελούν, κατά την ημερομηνία της παρούσας, τις ονομαστικές αξίες των Τίτλων όπως αυτές προσαρμόστηκαν λόγω προγενέστερων αγορών και διακρατήθηκαν από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A. ή τις θυγατρικές αυτής εταιρείες.

»Το προσφερόμενο για την απόκτηση των Τίτλων αντάλλαγμα θα καταβληθεί σε μετρητά και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό της εναπομείνασας ονομαστικής αξίας των σχετικών Τίτλων κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, που προσφέρονται έγκυρα και γίνονται δεκτοί για απόκτηση στο πλαίσιο της σχετικής Πρότασης, όπως αυτοί καθορίζονται στο Παράρτημα Α.

»Οι δικαιούχοι Τίτλων που προσφέρονται έγκυρα και γίνονται δεκτοί για απόκτηση στο πλαίσιο των σχετικών Προτάσεων, θα λάβουν ως μέρος του τιμήματος και τυχόν δεδουλευμένα αλλά μη καταβεβλημένα μερίσματα των Υβριδικών Τίτλων και σε σχέση με τυχόν με δεδουλευμένους αλλά μη καταβεβλημένους τόκους των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης από (και συμπεριλαμβανομένης) της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής μερίσματος σε σχέση με τους Υβριδικούς Τίτλους και από της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής τόκου σε σχέση με τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης μέχρι (αλλά μη συμπεριλαμβανομένης) την Ημερομηνία Διακανονισμού («Δεδουλευμένοι Τόκοι»).

»Η εταιρεία EFG Hellas (Cayman Islands) Limited προτίθεται να αποδεχθεί μέρος ή το σύνολο των Υβριδικών Τίτλων και των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης που προσφέρονται έγκυρα στο πλαίσιο των Προτάσεων. </p><p>Οι δικαιούχοι των Τίτλων δύνανται εγκύρως να προσφέρουν τους Τίτλους τους από την 9η Φεβρουαρίου 2012 έως την 18:00 ώρα Ελλάδος της 17ης Φεβρουαρίου 2012 («Ημερομηνία Εκπνοής των Προτάσεων»).

»Τα αποτελέσματα των προτάσεων θα ανακοινωθούν την 20ή Φεβρουαρίου 2012 και ο διακανονισμός των σχετικών συναλλαγών αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 23η Φεβρουαρίου 2012 («Ημερομηνία Διακανονισμού») ενώ είναι δυνατή η παράταση, σύντμηση ή τροποποίηση της προαναφερόμενης προθεσμίας».


in.gr