Την ανησυχία του για τη μείωση του αριθμού των νηπίων που εγγράφονται στους Δημοτικούς Σταθμούς, λόγω της αναστολής προσλήψεων ειδικευμένου προσωπικού, εκφράζει σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση ο  Αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής κ. Νίκος Αφορδακός.

Ο κ. Αφορδακός τονίζει ότι η μη έγκαιρη πρόσληψη των υπαλλήλων θα έχει ως αποτέλεσμα τη βέβαιη μείωση των παιδιών που γίνονται δεκτοί από τους Δημοτικούς Σταθμούς.  Για το λόγο αυτό  η Δημοτική Αρχή εκφράζει το αίτημα να παραμείνουν οι 7 εργαζόμενοι στο σταθμό του Αγ. Νικολάου.

Το ακριβές περιεχόμενο της επιστολής  παρατίθεται αυτούσιο:

Μετά από επτά μήνες δυστυχώς αναγκαζόμαστε να επανέλθομε στο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η Αναστολή προσλήψεων στους ΟΤΑ Α Βαθμού και για το οποίο σας έχομε ενημερώσει με το 929 από 30-7-2010 έγγραφο μας χωρίς δυστυχώς να δώσετε λύση στο πρόβλημα.

Εκφράζομε την αγωνία μας για την ταλαιπωρία που θα υποστούν οι δημότες μας όταν τους ενημερώσουμε ότι κλείνουν τα τμήματα που φιλοξενούνται τα παιδιά τους λόγω έλλειψης προσωπικού.

Με την 1/217Μ/2009 προκήρυξη ΦΕΚ 272/22-06-2009 προκηρύχθηκε η πλήρωση (9) εννέα θέσεων τακτικού προσωπικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού και συγκεκριμένα εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσματα στις 28/08/2009 και αποστάλθηκαν στον ΑΣΕΠ για έλεγχο στις 14/09/2009.

Επειδή οι ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού ήταν πολύ πιεστικές αναγκαστήκαμε σύμφωνα με το άρθρο 21.παρ.4 του Ν.3584 και σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ζ΄(προσωρινή πρόσληψη μέχρι την οριστικοποίηση των πινάκων) της 1/217Μ/2009 προκήρυξης να προσλάβουμε τους επιτυχόντες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από 02-09-2009 μέχρι να εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα από τον ΑΣΕΠ.

Με βάση αυτές τις προσλήψεις έγινε ο προγραμματισμός και οι εγγραφές νηπίων στον Δημοτικό Οργανισμό για την περίοδο 2009-2010 και 2010-2011 και επίσης αποφασίστηκε η λειτουργία του Δημοτικού Οργανισμού για την θερινή περίοδο για εξυπηρέτηση των εποχιακά εργαζομένων δημοτών μας.

Στα πλαίσια της αναστολής προσλήψεων στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σύμφωνα με το αρ.42781/28-07-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει μόλις εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα από τον ΑΣΕΠ οι παραπάνω εργαζόμενοι να απολυθούν και ο διορισμός τους να γίνει σταδιακά. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο σας.

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/30/οικ.24208 από 19-11-2010 έγγραφο σας μας ενημερώνετε ότι το προσωπικό που έχει προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου με βάση προσωρινά αποτελέσματα και εφόσον περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες, θα εξακολουθήσει να υπηρετεί με την ίδια εργασιακή σχέση μέχρι την δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού εκάστου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παραπάνω ρύθμιση δεν μας λύνει το πρόβλημα διότι μετά από προφορική ενημέρωση που έχομε από το ΑΣΕΠ από τα 9 άτομα που προσλάβαμε μόνο τα 2 περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες (το πρόβλημα αυτό προέκυψε επειδή οι πρώτοι επιτυχόντες δεν δέχτηκαν να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από 2-9-2009 μέχρι να εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ επειδή η καταγωγή τους ήταν από άλλα μέρη της Ελλάδος και δεν επιθυμούσαν την πρόσληψη τους από τον προσωρινό πίνακα) οπότε προσλάβαμε τους αμέσως επόμενους. Είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε στην απόλυση 7 ατόμων τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν άμεσα , πιστεύω να αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στους Δημότες μας όταν τους ενημερώσουμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η φιλοξενία των παιδιών τους στον παιδικό σταθμό λόγω έλλειψης προσωπικού.

Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να μειώσουμε ανάλογα τον αριθμό των νηπίων που έχουν εγγραφεί φέτος στους παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού με ότι αυτό συνεπάγεται για μια κατεξοχήν τουριστική πόλη στην οποία το 70% των κατοίκων της ασχολείται με τον τουρισμό και έχει ανάγκη τις υπηρεσίες του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου.

Ζητούμε λοιπόν να παραμείνουν οι 7 εργαζόμενοι που είμαστε υποχρεωμένοι να απολύσουμε στον Οργανισμό μέχρι την προηγούμενη της δημοσίευσης των ατομικών πράξεων διορισμού βάσει του πίνακα διοριστέων, του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.παρ.4 του Ν.3584 και σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ζ΄(προσωρινή πρόσληψη μέχρι την οριστικοποίηση των πινάκων) της 1/217Μ/2009 προκήρυξης του ΑΣΕΠ
Η να μας δοθεί κατ’ εξαίρεση έγκριση να προβούμε στην έκδοση και δημοσίευση αποφάσεων διορισμού βάσει του πίνακα διοριστέων, του ΑΣΕΠ προκήρυξη 1/217Μ/2009.

Σε διαφορετική περίπτωση 100 περίπου παιδιά δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό λόγω έλλειψης προσωπικού με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στους Δημότες του Δήμου μας.
Φυσικά, μια τέτοια περίπτωση παραβιάζεται κατάφωρα την αρχή του κοινωνικού Κράτους, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, δεδομένου ότι φιλοξενούνται περίπου 300 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς του δήμου μας, και το 1/3 περίπου αυτών θα πρέπει να σταματήσει να φιλοξενείται.

Σας ενημερώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συνταξιοδοτηθεί 14 υπάλληλοι, 2 υπάλληλοι έχουν αποχωρίσει επειδή έχουν διοριστεί σε άλλες υπηρεσίες ,για τους οποίους έχομε ζητήσει την αντικατάσταση τους.

Το ΑΣΕΠ προφορικά μας έχει ενημερώσει ότι δεν θα προβεί στην αντικατάσταση τους επειδή το χρονικό περιθώριο του ενός έτους στην μία περίπτωση έχει υπερβεί κατά 3 μήνες (ενώ είχε υπάρξει ενημέρωση του ΑΣΕΠ με δήλωση του Ν. 1599/1986 της υπαλλήλου που θα αποχωρούσε εντός εξαμήνου από τον διορισμό της ) και στην άλλη περίπτωση το χρονικό περιθώριο του ενός έτους έχει υπερβεί κατά ένα μήνα και 1 υπάλληλος έχει μεταταχθεί με αναγκαστική μετάταξη σε παραμεθόρια περιοχή.

Είμαστε βέβαιοι για την θετική ανταπόκριση στο αίτημα μας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων