Ρυθμίσεις που μεταθέτουν για περίπου τρία χρόνια την επιβολή του ΦΠΑ στις οικοδομές, στην περίπτωση που δεν πωλούνται τα διαμερίσματα ή καταστήματα προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο για να διευκολυνθούν πολλές κατασκευαστικές εταιρίες που έχουν χιλιάδες απούλητα «νεόδμητα ακίνητα χωρίς ΦΠΑ», ήδη από το 2006 και 2007, που θα έπρεπε να καταβληθεί φέτος στην εφορία από τους εργολάβους.

Δίνεται η δυνατότητα, αφενός, στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις να αποπερατώνουν την οικοδομή χωρίς πρόσθετα βάρη, τα οποία αυξάνουν το κόστος και τελικώς την τιμή διάθεσης του ακινήτου, και αφετέρου το δημόσιο εισπράττει πλέον ΦΠΑ κατά την πώληση ή την αυτοπαράδοση του ακινήτου (μίσθωση, ιδιόχρηση, δωρεάν παραχώρηση κλπ).

Σε περίπτωση δε που αυτό δεν έχει μεταβιβασθεί ή χρησιμοποιηθεί μέσα σε μία 3ετία από την αποπεράτωση της οικοδομής, τότε οι αδιάθετες ιδιοκτησίες θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν και καταβάλλεται πλέον ΦΠΑ επί του συνολικού κόστους αυτών (αποπερατωμένων) και όχι πλέον και ημιτελών όπως συνέβαινε με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) υποχρεούται μέσα στο μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, να αποστέλλει στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ), τα στοιχεία των οικοδομών που δηλώθηκαν ως αποπερατωθείσες κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος καθώς και τα στοιχεία του κυρίου του έργου και του κατασκευαστή.

Εφόσον διαπιστώνεται η μη υποβολή από τον υπόχρεο του φόρου, περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για κάποια φορολογική περίοδο, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας μπορεί, χωρίς άλλη ελεγκτική ενέργεια, να εκδώσει προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου, με την οποία προβαίνει στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, των ποσοστών και των εκπτώσεων του φόρου με βάση τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων στις οποίες έχει προβεί ο υπόχρεος κατά τις τρεις προηγούμενες φορολογικές περιόδους.

Στην περίπτωση αυτή, ως φορολογητέα αξία ανά συντελεστή φόρου λαμβάνονται οι αντίστοιχοι μέσοι όροι που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις.

newsbeast.gr