Με έγκριση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη καταβλήθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 5.445.067 ευρώ σε 47 επενδυτικούς-επιχειρηματικούς φορείς, και ιδιώτες του νησιού ενώ επεστράφησαν εγγυητικές επιστολές 484.000 ευρώ σε τρείς επιχειρήσεις, για το χρονικό διάστημα του δεύτερου εξαμήνου του 2011 για το οποίο έχει τη σχετική αρμοδιότητα η Περιφέρεια Κρήτης.

Οι επιχορηγήσεις που καταβλήθηκαν και που αναμένεται η έγκριση και άλλων νέων γίνονται στα πλαίσια του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/23.12.2004).

Η έγκριση και καταβολή των επιχορηγήσεων όπως είπε ο Περιφερειάρχης αποσκοπεί : στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, στην αύξηση της απασχόλησης, στην προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα την επίτευξη της Περιφερειακής σύγκλισης.

Ο συγκεντρωτικός πίνακας πληρωμών Β’ εξαμήνου του 2011 (με όλα τα στοιχεία των εγκριθέντων επιχειρήσεων καθώς και τα ποσά που εισέπραξαν) καταρτίστηκε από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης έχει ως εξής : (συνημμένος πίνακας)