Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ν. Χανίων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.16811/Β6/16-02-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ που αφορά την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, πρέπει οι εν λόγω υποψήφιοι να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους .

Ο χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από 28 Φεβρουαρίου 2012 έως 16 Μαρτίου 2012.

Ειδικότερα η ιατρική γνωμάτευση χορηγείται από Δημόσιο Νοσοκομείο και φέρει σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος, αντίστοιχα.

Στις περιπτώσεις των παθήσεων, που απαιτούν διαπίστωση συγκεκριμένου ποσοστού αναπηρίας (π.χ. υποψήφιοι με μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%, υποψήφιοι με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%), οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποκτήσουν τη σχετική γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου.

Όσοι είναι κάτοχοι γνωμάτευσης ποσοστού αναπηρίας από Α/θμια ή Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή που εκδόθηκε πριν την 1-9-2011 και είναι σε ισχύ, θα χρησιμοποιήσουν αυτή που έχουν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Φ80000/οίκ.30002/1896 (ΑΔΑ45ΨΠΛ-Η5Κ) εγκύκλιο της Γεν. Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, το οποίο αναγράφει επακριβώς και ολογράφως την πάθηση του υποψηφίου, όπως αυτή αναφέρεται ακριβώς στο άρθρο 35 του ανωτέρω Νόμου, με τον αντίστοιχο κωδικό, θα χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό που ήδη κατέχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στις σχολικές μονάδες καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε Χανίων(http://dide.chan.sch),που είναι αναρτημένη η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.