Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 14/2/2012 ασχολήθηκε με τις Συνενώσεις - Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012» .

Το Δημοτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των εγγράφων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αριθ. πρωτ. Φ2.1/1977/08-02-2012 και 10112/Δ4/30-01-2012 της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσισε ομόφωνα
Ι.Εμμένει στις απόψεις που αποτυπώθηκαν με τις αποφάσεις του Σώματος:

1. Αριθμ. 82/2011 με θέμα «Συνενώσεις - Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012» και,
2. Αριθμ. 107/2011 με θέμα «Λήψη απόφασης αντιμετώπισης, μετά την έκδοση της απόφασης της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τις συνενώσεις και συγχωνεύσεις σχολείων».

και συγκεκριμένα προτείνει:

1.Τη διατήρηση όλων των υφισταμένων Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου.
2.Την οριστική ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης 52847/Δ4/30-5-2005 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία συγχωνεύτηκε το Λύκειο Μοχού με το Λύκειο Μαλίων. Η συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα πρέπει να λειτουργήσει αυτοτελώς για τους παρακάτω λόγους:
α. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού, υπερβαίνει τους 300 μαθητές.
β. Την επόμενη διετία, από τα επίσημα στοιχεία, προβλέπεται αύξηση των μαθητών του Λυκείου και θα φθάσουν τους (70).
γ. Οι συνθήκες μεταφοράς των μαθητών στο πλησιέστερο Λύκειο δεν είναι ομαλές, λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του δρόμου.
δ. Οι δαπάνες για τη μεταφορά των μαθητών, λόγω αύξησης των αναγκών και του μεταφορικού έργου δεν είναι διασφαλισμένη.
ε. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες και κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις στη μεταφερόμενη σχολική μονάδα, σε αντίθεση με την επάρκεια, αρτιότητα και λειτουργικότητα του υφιστάμενου συγκροτήματος του Λυκείου Μοχού.
στ. Οι επιτυχίες των μαθητών του Λυκείου Μοχού σε Πανεπιστημιακές Σχολές και μάλιστα σ’ αυτές που είναι πρώτης προτίμησης, αποδεικνύουν ότι επιτελείται ουσιαστική δουλειά και το επίπεδο και το περιεχόμενο σπουδών είναι σε υψηλά επίπεδα.
ζ. Η Δημοτική Κοινότητα Μοχού αποτελεί ένα δυναμικό ορεινό οικιστικό σύνολο που επηρεάζει και στηρίζει το σύνολο των οικισμών της ευρύτερης περιοχής της Λαγκάδας του Δήμου μας και θα πρέπει με κάθε τρόπο οι πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης να συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή και να διασφαλίσουν τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ενδοχώρα.
η. Η διασπορά των υποδομών κάθε κατηγορίας και ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, πρέπει να κατανέμονται και να χωροθετούνται με τη λογική της δημοτικής αποκέντρωσης συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην προώθηση και διασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης
και επιπλέον
θ. Η αποδεδειγμένη αυξητική τάση του αριθμού των μαθητών του Λυκείου Μοχού, παρόλη την αβεβαιότητα που υπάρχει για τη συνέχιση της λειτουργίας της εν λόγω σχολικής μονάδας.

ι. Οι υπάρχουσες υποδομές χρησιμοποιούνται συγχρόνως και από το Γυμνάσιο Μοχού. Η συντήρησή τους και η ύπαρξή τους θα βαρύνει το δήμο και δεν αποτελεί επιβάρυνση που αφορά μόνο το Λύκειο Μοχού.
ια. Στο λύκειο Μοχού φοιτούν μαθητές που προέρχονται από διαφορετικές τοπικές κοινότητες της περιοχής και θα είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν σε μεγαλύτερη απόσταση σε ένα άλλο λύκειο, λαμβανομένων υπόψη και των σοβαρότατων προβλημάτων που αφορούν τη μεταφορά των μαθητών των σχολικών μονάδων.

Ιβ. Η ποιότητα της δραστηριότητας που επιτελείται από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για τη λειτουργία της.

3. Την ίδρυση και λειτουργία Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Π.Α.Λ.) στο Δήμο Χερσονήσου και συγκεκριμένα στις Γούρνες της έδρας του Δήμου μας.
Ο συγκεκριμένος τύπος σχολείου είναι σε άμεση συσχέτιση με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο
• Δίνει πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
• Παρέχει επαγγελματική κατάρτιση με εύρος η οποία δεν απαξιώνεται με το χρόνο, αλλά αποτελεί βάση για τις μελλοντικές νέες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις συνεχείς αλλαγές που σημειώνονται στη τεχνογνωσία.
• Έχει αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα.


4.Την αυτόνομη και αυθύπαρκτη λειτουργία του ΙΕΚ που είναι εγκατεστημένο στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών και τη λειτουργία του ως 2ου ΙΕΚ Ηρακλείου, όπως λειτουργούσε μέχρι τη σχολική χρονιά 2009-2010.