Μείωση αποδοχών θα υποστούν οι παλαιοί εργαζόμενοι των Κρατικών Περιφερειών και των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπηρετούσαν σε οργανικές μονάδες ως μόνιμο προσωπικό.

Εγκύκλιος του υφυπουργού Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη για την μισθοδοσία του προσωπικού των ΟΤΑ και των αποκεντρωμένων διοικήσεων που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, αναφέρει πως στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλικράτης κάποιοι υπάλληλοι Περιφερειών και πρώην Νομαρχιών που εργάζονται σε αυτοτελή γραφεία θα υποστούν μειώσεις αποδοχών, καθώς θα εναρμονισθούν με το μισθολόγιο των συναδέλφων τους σε Περιφέρειες και Δήμους.

Ειδικότερα:

- Το προσωπικό των πρώην Κρατικών Περιφερειών που παραμένει προσωπικό των «καλλικρατικών περιφερειών», εξακολουθεί να λαμβάνει τις αποδοχές που λάμβανε και ως προσωπικό των πρώην Κρατικών Περιφερειών.

-Το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, το οποίο κατέστη αυτοδίκαια από 1-1-2011 προσωπικό των Περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας θα λαμβάνει από 1-1-2011 τις αποδοχές που λάμβανε και ως προσωπικό των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

- Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των υπηρεσιών των πρώην Κρατικών Περιφερειών των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στις Περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας, και το οποίο μετατάσσεται, είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, στην Περιφέρεια με απόφαση που εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της πρώην Κρατικής Περιφέρειας που ισχύει από 1-7-2011, θα λαμβάνει από 1-7-2011 μόνο τις αποδοχές των υπαλλήλων της Περιφέρειας, ήτοι τις αποδοχές των υπαλλήλων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

- Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αρμοδιότητες των οποίων απονέμονται στους Δήμους και το οποίο μετατάσσεται, είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, από 1-1-2011 σε Δήμους, θα λαμβάνει από 1-1-2011 μόνο τις αποδοχές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των Δήμων.

- Το υπηρετούν κατά την 1-1-2010 μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων των πρώην Κρατικών Περιφερειών, το οποίο μετατάσσεται αυτοδικαίως σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων από 1-1-2011, θα λαμβάνει από 1-1-2011 μόνο τις αποδοχές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των Δήμων.

in.gr