Στον ΟΑΕΔ μεταφέρονται η περιουσία και το προσωπικό των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 29 Φεβρουαρίου (αριθμός φύλλου 39).

Οι πόροι, τα ταμειακά διαθέσιμα και τα έσοδα των δύο φορέων που θα καταργηθούν θα μεταφερθούν στον «Ειδικό Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής», ο οποίος θα καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες, καθώς και τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη συνέχιση των παροχών και των προγραμμάτων των οργανισμών.