Απαντώντας στο ψήφισμα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων, που είχε φέρει στη Βουλή με Αναφορά του ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει τα εξής:

"Με τις διατάξεις του αρ.148 του Ν.3655/2008 για τη θεώρηση βιβλιαρίου υγείας των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, για την περίοδο από 1/3/2012 ως 28/2/2013, απαιτούνται 90 ημέρες ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

Λόγω του σοβαρού προβλήματος ανεργίας ή υποαπασχόληση που αντιμετώπιζαν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ για την περίοδο από 1/3/2011 ως 29/2/2012, με το αρ.35 του Ν.3996/2011, δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης των παροχών ασθένειας σε είδος στους ασφαλισμένους και τα μέλη οικογενείας τους, με τη συμπλήρωση 50 ημερών ασφάλισης.

Επειδή για το έτος 2012 εξακολουθούν να υφίστανται τα ανωτέρω προβλήματα, προωθείται νομοθετική ρύθμιση, ώστε και για την περίοδο 1/3/2012 έως 28/2/2013, να είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και τα μέλη οικογενείας τους, με τη συμπλήρωση 50 ημερών, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

Η Πολιτεία επίσης, έχει μεριμνήσει και για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανέργους.

Έτσι, οι άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, σύμφωνα με το Ν.2678/1999, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονταν πριν τη διακοπή της εργασίας τους, για 2 έτη από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν άνεργοι.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.8 του αρ.δεύτερου του ν.3845/2010, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από τον κλάδο υγείας του Οργανισμού γι 2 έτη από τη διακοπή της ασφάλισης.

Με τις διατάξεις του αρ.35 του ν.3996/2011 η ανωτέρω χρονική περίοδος ασφάλισης παρατάθηκε για ένα έτος από τη λήξη της και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Δεδομένων των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας και επειδή μεγάλος αριθμός ανέργων μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών παραμένει σε κατάσταση ανεργίας και πέραν της διετίας, με αποτέλεσμα να μην θεμελιώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις χορήγησης παροχών υγειονομικής περίθαλψης τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη οικογενείας τους, από το Υπουργείο Εργασίας προωθείται ρύθμιση, ώστε να καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος για ένα ακόμη έτος και μέχρι 31/12/2012.

Τέλος, οι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, με τις διατάξεις του αρ.10 του Ν.2434/1996, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.18 του Ν.3144/2003, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από το ΙΚΑ η ασφαλιστική κάλυψη των οποίων αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λήγει με την ανάληψη εργασίας ή τη συνταξιοδότησή τους από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό."

Απάντηση σε ερώτηση και του Φ.Παρασύρη

Απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Φραγκίσκος Παρασύρης σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για ανέργους ο Υπουργός Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνης απάντησε ότι με νομοθετική πρωτοβουλία (άρθρο 5 του ν.3996/2011) δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης υγειονομικής περίθαλψης για ανέργους και τις οικογένειες τους μέχρι τις 28/12/2012.

Οι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για 2 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ή από την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματός τους. Ωστόσο, λόγω της κρίσης, μεγάλος αριθμός ανέργων παραμένει άνεργος για μεγαλύτερο διάστημα, χωρίς να θεμελιώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις χορήγησης παροχών υγειονομικής περίθαλψης, οπότε με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, καλύπτονται για παροχές ασθένειας για ένα ακόμη έτος, ενώ οι προβλεπόμενες εισφορές θα καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ..

 Επιπλέον, ο Υπουργός Εργασίας κατέθεσε ευνοϊκή τροπολογία που εξασφαλίζει στους ανέργους τη δυνατότητα να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ακόμη και αν έχουν συμπληρώσει πολύ λίγα ένσημα. Με 50 ένσημα ετησίως, οι ασφαλισμένοι θα έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΙΚΑ. Η συγκεκριμένη διάταξη, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας, θα ισχύει για έναν χρόνο, δηλαδή από την 1η Μαρτίου 2012 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013. Οι ασφαλισμένοι, για να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να έχουν «κολλήσει» 50 ένσημα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2011) ή κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο.

Το πλήρες κείμενο της εισηγητικής έκθεσης έχει ως εξής:

«Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ανεργίας ή υποαπασχόλησης με αποτέλεσμα να μη μπορούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης, προκειμένου να δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους. Για το λόγο αυτό προτείνεται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας για παροχές ασθένειας για την περίοδο από 1-3-2012 έως 28-2-2013, να ανέρχονται σε πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, όπως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Με την ισχύουσα νομοθεσία, οι άνεργοι μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες μετά τη διακοπή της εργασίας τους, δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4 του ν. 2768/1999 και του δευτέρου άρθρου παρ. 8 του ν. 3845/2010, για δύο (έτη) από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ή από την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματός τους.

Επειδή μεγάλος αριθμός ανέργων παραμένει άνεργος για μεγαλύτερο της διετίας διάστημα, λαμβανομένης υπόψη και της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που διέρχεται η χώρα μας, έχει δε παρατηρηθεί το φαινόμενο να παραμένει και ακάλυπτος για υγειονομική περίθαλψη τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, προτείνεται η θέσπιση της διάταξης αυτής, ώστε να καλύπτονται για ένα έτος ακόμη και όχι πέραν της 31-12-2012.

Ο ΟΑΕΔ θα αποδίδει στους ασφαλιστικούς φορείς την προβλεπόμενη εισφορά, ώστε να καλύπτεται η όποια οικονομική επιβάρυνση του φορέα κατά την παροχή υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των ανέργων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις επιμέρους διατάξεις των παραπάνω νόμων».