Γρηγορότερα από ό,τι ισχύει σήμερα θα πρέπει να φθάνουν τα γενόσημα φάρμακα στην αγορά της ΕΕ, σύμφωνα με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκε χθες στις Βρυξέλλες και η οποία καταργεί την παλαιά οδηγία του 1989.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει τον εξορθολογισμό και τη μείωση του χρόνου λήψης εθνικών αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό των τιμών και την κάλυψη του κόστους των φαρμάκων. Στο μέλλον οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται, κατά κανόνα, μέσα σε 120 ημέρες για τα καινοτόμα φάρμακα, ενώ για τα γενόσημα φάρμακα μέσα σε 30, μόλις, ημέρες, αντί 180 που ισχύει σήμερα (όταν η τιμή του προϊόντος αναφοράς έχει ήδη εγκριθεί ή ήδη καλύπτεται από το δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας).

Στην περίπτωση που τα κράτη- μέλη υπερβαίνουν τις εν λόγω προθεσμίες, η Επιτροπή προτείνει αυστηρότερη επιβολή μέτρων, πχ το κράτος- μέλος πρέπει να ορίζει φορέα επιφορτισμένο με την ταχεία λήψη μέτρων, όπως έγκριση ενδιάμεσων μέτρων, με σκοπό την αποκατάσταση της εικαζόμενης παράβασης ή την πρόληψη της πρόκλησης περαιτέρω ζημίας στα ενδιαφερόμενα μέρη, αποζημίωση του αιτούντος και επιβολή χρηματικού προστίμου ανά ημέρα καθυστέρησης.

Η νέα οδηγία πρόκειται να καταργήσει και να αντικαταστήσει την παλαιά οδηγία του 1989, η οποία σύμφωνα με την Επιτροπή δεν αντανακλά πλέον την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των διαδικασιών τιμολόγησης και κάλυψης του κόστους των φαρμάκων στα κράτη- μέλη.

Παρουσιάζοντας την εν λόγω πρόταση, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αντόνιο Ταγιάνι, αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, τόνισε: «Χρειαζόμαστε ταχύτερη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την τιμολόγηση και την κάλυψη του κόστους των φαρμάκων, για να διατηρήσουμε τη δυναμικότητα της φαρμακευτικής αγοράς και να προσφέρουμε στους πολίτες καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα. Η πρότασή μας θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τους προϋπολογισμούς δημόσιας υγείας, επιτρέποντας, για παράδειγμα, να εισέρχονται νωρίτερα στην αγορά τα γενόσημα φάρμακα. Διαμορφώνει επίσης ένα πιο προβλέψιμο περιβάλλον, με μεγαλύτερη διαφάνεια για τις φαρμακευτικές εταιρείες, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτόν την ανταγωνιστικότητά τους».

Η εν λόγω αναθεώρηση αποτελεί συνέχεια της έρευνας που εκπόνησε η Επιτροπή το 2009 για τον φαρμακευτικό κλάδο, η οποία αποκάλυψε ότι οι αποφάσεις για τον καθορισμό της τιμής και την κάλυψη του κόστους είναι χρονοβόρες και επαχθείς. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι καθυστερήσεις στη λήψη των σχετικών αποφάσεων μπορούν να φθάσουν έως και τις 700 ημέρες για τα καινοτόμα φάρμακα και τις 250 για τα γενόσημα.