Με τιμωρία απειλείται η Κόρινθος λόγω οφειλής ύψους 6.000 ευρώ προς τον πρώην προπονητή της Βασίλη Στασινόπουλο. Αν η πρωτοπόρος του ομίλου της fl2 δεν εξοφλήσει το ποσό μέσα σε δέκα μέρες τότε θα τιμωρηθεί με ποινή αφαίρεσης βαθμών και κατακύρωση αγώνα υπέρ του αντιπάλου μέχρι την πλήρη εξόφληση των οικονομικών της εκκρεμοτήτων μετά από απόφαση του τακτικού διαιτητικού δικαστηρίου της ΕΠΟ.

Το ίδιο ισχύει και για τη Κοζάνη στο Βόρειο όμιλο μετά την αποδοχή της προσφυγής που είχε καταθέσει ο ποδοσφαιριστής Ηρακλής Κλάζογλου. Συγκεκριμένα, του επιδικάστηκε το ποσό των 16.933 ευρώ.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου:

Το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν την από 01/12/2010 και με αριθμό πρωτ. 38.026/01-12-2010 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΗΡΑΚΛΗ ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ, κατά της καθ’ ης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ». Υποχρεώνει την καθ’ ης Π.Α.Ε. «Φ.Σ ΚΟΖΑΝΗ» να καταβάλλει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή ΗΡΑΚΛΗ ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ το επιδικασθέν με τη με αριθμό 571/2010 απόφαση της Πρωτοβάθμιας (Α’) Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. ποσό των δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ΕΥΡΩ (16.933,00€), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της προσφυγής του και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως αυτού, καθώς και το ποσό των τριακοσίων ΕΥΡΩ (300,00€) για τη δικαστική του δαπάνη, συμφώνως με το διατακτικό της υπ’ αρίθμ. 571/2010 απόφασης της Α' Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., εφ’ άπαξ και εντός δέκα ημερών από την επίδοση της απόφασης στους διαδίκους από την αρμόδια Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.

Σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης πληρωμής και εξόφλησης του αιτούντα, κατά τα ανωτέρω, επιβάλλει σε βάρος της καθ’ ης Π.Α.Ε. «Φ.Σ ΚΟZANH» (α) την κατ’ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών και (β) την κατ’ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή του ποσού των δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ΕΥΡΩ (16.933,00€), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της προσφυγής του και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως αυτού, καθώς και του ποσού των τριακοσίων ΕΥΡΩ (300,00€) για τη δικαστική του δαπάνη, συμφώνως με το διατακτικό της υπ’ αρίθμ. 571/2010 Απόφασης της Α' Ε.Ε.Ο.Δ. της ΕΠΟ.

2. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 37119/23-11-2010 αίτηση του επαγγελματία προπονητή Βασίλειου Στασινόπουλου κατά του καθ’ ου με την επωνυμία «ΤΑΠ ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ». Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες ποινές σε βάρος του καθ’ ου ΤΑΠ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 126/2010 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα επιβάλλει στο καθ’ ου «ΤΑΠ ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ» την κατ’ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών και την κατ’ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος, ήτοι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή καταβολή σε αυτόν του ποσού των έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ (6.000€), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της προσφυγής και μέχρι την πλήρη εξόφλησή του, καθώς και της δικαστικής δαπάνης του αιτούντος εκ ποσού διακοσίων (200) ευρώ συμφώνως με το διατακτικό της ήδη τελεσίδικης και εκτελεστής κατ’ άρθρο 24§6 υπ’ αριθμ. 481/2009 Απόφασης της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠΟ.