Η Διοίκηση του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ανακοινώνει την διεξαγωγή του δωρεάν επιμορφωτικού σεμιναρίου στα ΔΛΠ το Σάββατο και Κυριακή 10 και 11 Μαρτίου στο ΕΒΕΧ, στα Χανιά, 09:00 - 17:00.

Παρακαλούνται οι οικονομολόγοι και λογιστές - φοροτέχνες των Χανίων και του Ρεθύμνου όπως δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία του ΟΕΕ Δυτικής Κρήτης, 9:00 - 15:00, Δευτέρα - Παρασκευή.

Προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η εξόφληση των ετήσιων συνδρομών, με εξαίρεση τους άνεργους οικονομολόγους και λογιστές.

Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν σε όσους συμμετέχουν χωρίς απουσίες σε ολόκληρο το 2ήμερο 20ωρο σεμινάριο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΟΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ Θεματικές Ενότητες
(20 Ώρες)

Ενότητα I. Οικονομικές καταστάσεις
1. Θεσμικό πλαίσιο για ανάπτυξη και εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ
2. Πλαίσιο για την Ετοιμασία και Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ΧΚ)

Ενότητα II. Παρουσίαση Προτύπων
3. ΔΛΠ 16 «Υλικά πάγια στοιχεία Ενεργητικού»
4. ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»
5. ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Στοιχείων Ενεργητικού»
6. ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»
7. ΔΛΠ 18 «Έσοδα»
8. ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις»
9. ΔΛΠ 10 «Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας Ισολογισμού»

Ενότητα II. Επισκόπηση των επιπτώσεων λόγω της μετάπτωσης στα ΔΠΧΠ
10. Δημιουργική Λογιστική
11. Χρήση ερωτηματολογίου για συλλογή στοιχείων που αφορούν την διαδικασία μετατροπής
12. Επίδραση μεταβολών μετατροπής
13. Κύριες Διαφορές των ΔΛΠ από τα ΕΛΠ
Παντελής Πετσετάκης
Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης
Οικονομολόγος - Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεω