Διακόσιες δεκατέσσερις κενές οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (πρώην Υπουργείο Εμπορίου), καταργήθηκαν αυτοδίκαια κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α΄).

Όπως προκύπτει από την απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά κατηγορία και κλάδο, οι θέσεις που καταργούνται είναι: 96 οι κενές θέσεις ΠΕ Διοικητικών Εμπορικών, 55 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, 14 ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων, 10 ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 8 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, 8 ΠΕ Τεχνικών, Χημικών κλωστουφαντουργών, 7 ΔΕ Τεχνικών, 4 ΠΕ αναλογιστών, 4 ΠΕ τεχνικών ειδικοτήτων, 3 ΠΕ Πληροφορικής, 2 ΠΕ Θετικών Επιστημών Γεωτεχνικών, 1 ΥΕ νυχτοφύλακα, 1 ΔΕ μεταφραστή