Με την 6/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, όπως αυτή επικυρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, εγκρίθηκε η Μείωση Δημοτικών Τελών Καθαριότητας μέχρι 50% σε Τρίτεκνους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ:
1) Να είναι Δημότες του Δήμου Χανίων.
2) Να έχουν κατοικία μικρότερη των 150m2.
3) Να έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 25.000€.
4) Να είναι τρίτεκνοι

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3) Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η.
4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ή Ε1 έτους 2011.
5) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
6) Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση αλλαγής χρήσης.
7) Οικοδομική άδεια ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή ενοικίου που να αναγράφονται τα τ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/σνη Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (τηλ. 28213-41756).