Την ερχόμενη Πέμπτη 12 Μαρτίου και ώρα 2:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών) θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1.1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με αντικείμενο τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: «Νέο Ισόγειο Κτίριο Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Τυμπακίου», συνολικού προϋπολογισμού 660.000,00 ευρώ, από τον Κύριο του Έργου (7η Υγειονομική Περιφέρεια) στο Φορέα Υλοποίησης (Περιφέρεια Κρήτης), καθώς και έγκριση υποβολής πρότασης (Τ.Δ.Π.Π.) στην πρόσκληση με Κωδικό 10 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου στα πλαίσια του Άξονα Θεματικής Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», και συγκεκριμένα στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 76: «Υποδομές Υγείας», του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013» όπως αυτή ισχύει σήμερα ή σε οποιαδήποτε μελλοντική σχετική πρόσκληση, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 15504/6414/15-02-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου και το συνημμένο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Υγείας κ. Μανόλης Κλώντζας).

1.2. Έγκριση 4ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης (ως καθολικός διάδοχος της Ν.Α. Λασιθίου) και του Δήμου Αγίου Νικολάου, με αντικείμενο την υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή αθλητικών έργων στο Δήμο Νεάπολης», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 22835/05-03-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης).

1.3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των μελετών: 1. Μελέτη: «Έργα εγκατάστασης πρόσδεσης Κρουαζιερόπλοιου λιμένος Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 498.092,50 € και 2. Μελέτη: «Βελτίωση της θωράκισης στη γένεση του προσήνεμου μώλου λιμένος Ρεθύμνου μετά της αναμόρφωσης των όπισθεν χερσαίων του χώρων», προϋπολογισμού 373.616,74 €, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 871.709,24 €) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1713/08-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Υποβολή πρότασης του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Άγιος Αντώνιος – Καρές» προϋπολογισμού 1.750.000,00 €, προς ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (ΕΣΠΑ), στον Άξονα προτεραιότητας 1: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης», στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23: «Περιφερειακές /Τοπικές Οδοί», κωδικός πρόσκλησης: 48, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1739/16-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
2.2. Έγκριση Χορήγησης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη δρόμου Πλάτανος – Σφηνάρι», με ποσό σύμβασης 336.001,26 €, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1379/16-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
2.3. Χορήγηση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη δρόμου Έλος – Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά» ποσού 453.833,87 €, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1377/16-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης)

2.4. Υποβολή πρότασης του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης με κατακόρυφη συστοιχία φρεατοπασσάλων στη θέση «Καψαλές» Σπηλίου της Επαρχιακής Οδού 3» προϋπολογισμού 930.000,00 €, προς ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (ΕΣΠΑ), στον Άξονα προτεραιότητας 1: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης», στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23: «Περιφερειακές /Τοπικές Οδοί», κωδικός πρόσκλησης: 48, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.1074/15-02-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ρεθύμνου.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

2.5. Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «Κατασκευή Α/Κ Αγ. Σώζοντα» προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 22616/9644/08-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης)


3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

3.1. Έγκριση καταστατικού της υπό σύσταση εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 69.000 € για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με την συνημμένη σχετική εισήγηση.
(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ)

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1. Τροποποίηση του προγράμματος Τουριστικής προβολής έτους 2012, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 153/08-03-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

4.2. Έγκριση δαπάνης ποσού 100.000 € (25.000 ανά Π.Ε.) για ετήσια εισφορά στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης).

4.3. Έγκριση για την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη προσωπικού (2 κτηνιάτρων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) για κάλυψη αναγκών της Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 22028/9421/08-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης και το με αρ. πρωτ. 1363/5-3-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
4.4. Θέσπιση πάγιου χορηγήματος καθαριότητας Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για το έτος 2012, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 742/03-02-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

4.5. Θέσπιση πάγιου χορηγήματος καθαριότητας στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για το έτος 2012, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 5839/09-02-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ Απόστολος Βουλγαράκης).

5. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

5.1. Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές γνωμοδότησης επί αιτημάτων χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής κλπ. του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής», των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, σύμφωνα με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα.

5.2. Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001: «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις», των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, σύμφωνα με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα.
(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης)

6. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6.1. Υποβολή πρότασης στο ΕΠ «ΚΝΑ 2007-2013» για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη Ασύρματου Δικτύου Επικοινωνιών Φορέων Πολιτικής Προστασίας Κρήτης», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.18163/7793/24-02-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης).

6.2. Έγκριση προγράμματος δασικών Έργων – Εργασιών και μελετών της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου έτους 2012, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 230/16-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ηρακλείου.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).

6.3. Έγκριση προγράμματος Έργων – Εργασιών της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου έτους 2012, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 242/19-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης).