«Η υποβάθμιση της χώρας μας σε κατάσταση περιορισμένης χρεοκοπίας είναι βέβαιο ότι θα μας στιγματίζει για πολλά χρόνια και θα περιορίσει τις διεθνείς εμπορικές μας συναλλαγές».

Αυτό κατέστη σαφές από πλειάδα ομιλητών, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 350 εκλεκτόρων και αντιπροσώπων του εμπορίου από όλη την Ελλάδα.

Το σύνολο των συνέδρων, μεταφέροντας τη φωνή όλων των εμπόρων της χώρας, επικεντρώθηκε στα αδιέξοδα στα οποία βρίσκονται οι εμπορικές επιχειρήσεις εν μέσω μιας επιδεινούμενης πρωτοφανούς κρίσης και οικονομικής δυσπραγίας, εφιστώντας την προσοχή στον κίνδυνο για εσωτερική παύση πληρωμών.

Οι εκλέκτορες του εμπορίου εξουσιοδότησαν τη Διοίκηση της ΕΣΕΕ και τον πρόεδρό της Β. Κορκίδη να προωθήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ τις ανάγκες του ελληνικού εμπορίου και αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων τους και ανέδειξαν ως ''Κοινωνικό πρωτόκολλο Αλληλεγγύης'' τη διεκδίκηση των παρακάτω αιτημάτων, με στόχο την ανάδειξη της αναπτυξιακής πολιτικής που εκτιμά το εμπόριο ότι χρειάζεται η χώρα και η οικονομία για να εξέλθουμε από την κρίση.

Συγκεκριμένα οι έμποροι εκτιμούν ότι η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να εστιαστεί στις εξής 38 δράσεις:

- Αναθεώρηση από κυβέρνηση και τρόικα των αδιέξοδων πολιτικών της ύφεσης. Να αποδεχτούν και να προχωρήσουν σε άμεση υπογραφή ενός Κοινωνικού Συμβολαίου με όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στα πρότυπα της Ευρώπης.

- Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες και αναστολή του Τειρεσία για όλη την περίοδο της κρίσης.

- Ίδρυση θεσμικού οργάνου οικονομικής ανάπτυξης και μεταρρύθμισης που θα εκπονήσει άμεσα στρατηγικό σχεδιασμό αναπτυξιακών δράσεων σε όλα τα πεδία, με τη συμμετοχή όλων των παραγωγικών φορέων και του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο θα απευθύνεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.

- 'Άμεση δημιουργία Επενδυτικής Τράπεζας Ειδικού Σκοπού για τις Μμε Επιχειρήσεις.

- Κούρεμα του κεφαλαίου των δανείων των επιχειρήσεων και αποπληρωμή του υπολοίπου κεφαλαίου σε 10 έτη.

- Μείωση επιτοκίου πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων των Τραπεζών.

- Μείωση του ύψους των εγγυήσεων στα επίπεδα του ποσοστού του "κουρέματος" των ομολόγων.

- Ρύθμιση αποπληρωμής δανείων ΤΕΜΠΜΕ για 10 χρόνια, με διετή περίοδο χάριτος.

- Επιτάχυνση των διαδικασιών και αναμόρφωση του ΕΣΠΑ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κεφάλαια κίνησης μέσω επιχορηγήσεων και μηχανισμών εγγυοδοσίας καθώς και βελτίωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής.

- Προώθηση πολιτικών ενίσχυσης των ελληνικών προϊόντων με τη συνέχιση στήριξης της ΕΣΕΕ στο κίνημα "Καταναλώνουμε ό,τι Παράγουμε" και παροχή κινήτρων στο διασυνοριακό εμπόριο των παραμεθόριων περιοχών.

- Παροχή κινήτρων για συνέργειες ανάμεσα σε διαφορετικού τύπου Μμε Επιχειρήσεις.

- Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας με την ανάδειξη των Μμε εισαγωγικών επιχειρήσεων σε μικροεξαγωγικές.

- Ενίσχυση των επιχειρηματικών παραγωγικών δραστηριοτήτων που εκ των πραγμάτων συντελούν στην υποκατάσταση εισαγωγών.

- Ριζική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και των εν γένει διοικητικών βαρών.

- Συνδυασμός της αναπτυξιακής πολιτικής με την ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

- Επανεκκίνηση των τοπικών αγορών με συγκεκριμένο αναπτυξιακό πλάνο των Μμε του εμπορίου για κάθε περιοχή της Ελλάδας (Γεωβάση).

- Εφαρμογή από τις αρχές του 2012 ενός νέου, δίκαιου και σταθερού φορολογικού συστήματος με σταθερό συντελεστή (flat tax) 15%, για τις Μμε Επιχειρήσεις.

- Εκλογίκευση φορολογικών συντελεστών και μείωση του ΦΠΑ στο 19% και 9% με ταυτόχρονη εφαρμογή on-line συστήματος είσπραξης ΦΠΑ και μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά.

- Κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων και αναγνώριση των λογιστικών μας βιβλίων ως μοναδική πηγή προσδιορισμού του εισοδήματός μας.

- Μακροχρόνια ρύθμιση χρεών χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα.

- Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ επιχειρήσεων και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

- Καθιέρωση του αφορολόγητου αποθεματικού για τις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις με παράλληλη αύξηση του ορίου "deminimis".

- Δυνατότητα απαλλαγής από τη φορολογία μέρους των κερδών που θα επανεπενδύονται στην επιχείρηση.

- 'Άμεση αναστολή της ισχύος των νομικών ρυθμίσεων που αποτελούν θηλιά για την καθημερινή λειτουργία της αγοράς και επιτρέπουν την υποχρεωτική είσπραξη φορολογικών υποχρεώσεων μέσω των καταθέσεων και κατάσχεσης εισοδημάτων.

- Αποσύνδεση του ειδικού τέλους ακινήτων από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και εξαίρεση των ιδιοχρησιμοποιούμενων εμπορικών επαγγελματικών ακινήτων από το ειδικό τέλος.

- Νομοθετική ρύθμιση για τους μικρο-ομολογιούχους ή αντίστοιχες φορολογικές απαλλαγές για το ισόποσο του "κουρέματος".

- Πάγωμα ληξιπρόθεσμων οφειλών για τουλάχιστον 2 χρόνια χωρίς πρόσθετα τέλη και με δυνατότητα έκπτωσης τουλάχιστον 20% για προεξόφληση εισφορών έως 31/01 του κάθε έτους.

- Καταπολέμηση του διασυνοριακού παραεμπορίου και αποτελεσματική αντιμετώπιση του παραεμπορίου στα εμπορικά κέντρα των πόλεων.

- Χωροταξικός σχεδιασμός της εμπορικής δραστηριότητας.

- Δημιουργία υπαίθριων εμπορικών κέντρων σε παραδοσιακούς εμπορικούς δρόμους.

- Διασφάλιση των αμοιβών και των θέσεων εργασίας με σταθερή και υπεύθυνη θέση στις επιχειρούμενες ανατροπές στα εργασιακά και τα μισθολογικά θέματα του ιδιωτικού τομέα.

- Προώθηση πολιτικών που να συνδυάζουν τη διατήρηση θέσεων εργασίας αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων μέσω φορολογικών κινήτρων.

- Πάγωμα ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ για τουλάχιστον 2 χρόνια χωρίς πρόσθετα τέλη και με δυνατότητα έκπτωσης τουλάχιστον 20% για προεξόφληση εισφορών έως 31/01 του κάθε έτους.

- Προσωρινή μείωση των εισφορών μας προς ΟΑΕΕ και δυνατότητα μηνιαίας καταβολής

- Παύση των ποινικών διώξεων σε όσους ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ να καταβάλουν εισφορές.

- Εξασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδότησης του ΟΑΕΕ και του ΕΟΠΥΥ ως ποσοστό του ΑΕΠ που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητά του.

- Διατήρηση της κάλυψης από τον ΟΑΕΕ έως 5 έτη ανεξαρτήτως ή όχι πληρωμής των εισφορών από τους ασφαλισμένους και χωρίς την επιβολή προστίμου.

- Παροχή σύνταξης σε όσους βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης με διαγραφή των οφειλών τους και υπολογισμό/ καθορισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί.