Η νεοσυσταθείσας, Αναπτυξιακή Σύμπραξη, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με την επωνυμία: «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» κατέθεσε πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» στα πλαίσια του Ε. Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Οι εταίροι που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη συγκεντρώνουν πλούσια εμπειρία, άμεσα συνδεόμενη με το έργο, τις δράσεις και τους στόχους του, τεκμηριωμένη ικανότητα υποστήριξής του σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των ενεργειών του, αλλά και δυνατότητα εφαρμογής και διάδοσης των αποτελεσμάτων του και κατά, και μετά το πέρας του προγράμματος, είναι οι παρακάτω:

Α) Συντονιστής Εταίρος: Επιχειρηματική Ανάπτυξη, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία,
Β) Εταίροι: 1. Επιμελητήριο Ρεθύμνης, 2) Σωματείο Ατόμων με αναπηρία Ν. Ρεθύμνης, 3) Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, 4) Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου, 4) Σύμπραξη Φορέων Ρεθύμνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, 5) Εμπορικός Σύλλογος Περάματος Μυλοποτάμου, 6) Κοσκινάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε (Συμβουλευτική), 7) Γαλανομάτης Ε. – Παπαδογιάννης Θ. Ο.Ε. (Συμβουλευτική), 8) Άντριαν Ανδρέας & Ανδρουλάκης Κων/νος Ο.Ε., (Κ.Ε.Κ.), 9) Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοτίου Κρήτης Α.Ε. (Κ.Ε.Κ.)

Ο τίτλος της πρότασης είναι «Δρόμοι Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας». Η παρέμβαση σχεδιάστηκε με κύριο στόχο να αποτελεί την παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους (business driven networking).

Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στη δυναμική της περιοχής παρέμβασης (Ν. Ρεθύμνου) και έχει κεντρικό σκοπό τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας.

Το έργο ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες, ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει 6 θεματικές Κατηγορίες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: Μελέτες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η : Δικτύωση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η : Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η: Συντονισμός και διαχείριση της πράξης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η: Κατάρτιση / επιμόρφωση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η: Πληροφόρηση – συμβουλευτική – υποστήριξη καθώς επίσης και ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Οι ομάδες – στόχοι, στις οποίες απευθύνεται το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης, αφορούν σε άτομα τα οποία προέρχονται από τις παρακάτω ευάλωτες κοινωνικές ομάδες:
- Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
- Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια
- Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
-Παλιννοστούντες / μετανάστες
- Άτομα με αναπηρία (σαν γενικότερη προτεραιότητα στη σύμπραξη ανεξαρτήτως στατιστικών δεδομένων και ερευνών).

Η γεωγραφική εμβέλεια του Σχεδίου Δράσης «Δρόμοι Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» καλύπτει το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 ευρώ.

Η συνολική διάρκεια του Σχεδίου προσδιορίζεται σε 24 Μήνες.

Η υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών έγκρισης του από την ΕΥ ΕΚΟ, αναμένεται να αρχίσει την 1/6/2012 και να ολοκληρωθεί έως την 31/5/2014.

Ο προϋπολογισμός του έργου για ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται συνολικά στα 4.800.000 ευρώ και η προθεσμία υποβολής προτάσεων έληξε σήμερα 12/03/2012