Ξεκινά στις 2 Απριλίου η εφαρμογή του ηλεκτρονικού Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) έτσι ώστε το εξωτερικό εμπόριο της χώρας να πραγματοποιείται χωρίς έγγραφα και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για την έναρξη της λειτουργίας του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) μέσω του οποίου θα διεκπεραιώνονται όλες οι διαδικασίες εξαγωγών μεταξύ των επιχειρήσεων και των τελωνείων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών το σύστημα αυτό αντικαθιστά στο σύνολό του τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο διεξαγωγής των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων της εξαγωγής (περιλαμβάνονται και οι εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών με κοινοτικά εφόδια), της προσωρινής εξαγωγής και επανεξαγωγής, κυρίως σε ότι αφορά τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του τελωνείου και των εμπλεκομένων στις διατυπώσεις εξαγωγής προσώπων.

«Με την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών, το Υπουργείο Οικονομικών, διευκολύνει το εξαγωγικό εμπόριο, μειώνει τα περιθώρια απάτης και ενισχύει τις δυνατότητες προγραμματισμού και στόχευσης των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Από τις 2 Απριλίου 2012, ουσιαστικά οι εξαγωγές θα διενεργούνται χωρίς έγγραφα και ανθρώπινη μεσολάβηση» σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται είναι οι ακόλουθες:

1. Η υποβολή εγγράφων στο Τελωνείο από τους συναλλασσόμενους, αντικαθίσταται από την επικοινωνία διά μέσου ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όλες τις φάσεις του καθεστώτος εξαγωγής.

2. Οι απαιτούμενες δηλώσεις των συναλλασσομένων που κατατίθενται στο τελωνείο (διασαφήσεις εξαγωγής) καθώς και αιτήματα όπως η ακύρωση ή η διόρθωση της διασάφησης εξαγωγής, θα κατατίθενται πλέον ηλεκτρονικά.

3. Οι αποφάσεις του τελωνείου (π.χ. απόφαση για έλεγχο, για άδεια παραλαβής για εξαγωγή, για έξοδο, επιβεβαίωση εξόδου), θα γνωστοποιούνται στον συναλλασσόμενο ηλεκτρονικά.

4. Η ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής πραγματοποιείται εντός καθορισμένων από τις διατάξεις προθεσμιών, πριν την αναχώρηση του μέσου μεταφοράς ή πριν την φόρτωση των εμπορευμάτων στο μέσο μεταφοράς που διέρχεται τα σύνορα.

5. Η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ τελωνείου και οικονομικού φορέα καταργεί την υποχρέωση της διά ζώσης επικοινωνίας μεταξύ συναλλασσόμενου και τελωνειακού υπαλλήλου.