Δραματικά είναι τα στοιχεία έκθεσης της ΠΑΣΕΓΕΣ για την εξέλιξη του αγροτικού εισοδήματος το 2010 και το 2011. Οι απώλειες στο αγροτικό εισόδημα αθροιστικά στα δυο έτη προσεγγίζουν το ποσοστό του 2008, οπότε η μείωση έφτασε τότε τις 14 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο διάστημα των τελευταίων ετών το πραγματικό αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, που προέρχεται από πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat, ιδιαίτερα έντονη ήταν η μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά το έτος 2008, καταγράφοντας πτώση της τάξεως των 14 ποσοστιαίων μονάδων. Μετά από μία μικρή ανάκαμψη κατά το έτος 2009 (+ 2.1%) το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε εκ νέου σημαντικά τόσο κατά το 2010 (- 8.3%) όσο κατά το 2011 (- 5.3%)

Ετήσια μεταβολή αγροτικού εισοδήματος

 

 

ΕΕ-27

ΕΕ-16

Ελλάδα

 

Δείκτης Α (2005=100)

Μεταβολή (%)

Δείκτης Α (2005=100)

Μεταβολή (%)

Δείκτης Α (2005=100)

Μεταβολή (%)

2006

103.9

+3.9

103.0

+3.0

95.2

-5.2

2007

114.3

+ 10.0

110.9

+7.7

102.9

+8.1

2008

110.4

-3.4

102.0

-8.0

88.5

-14.0

2009

98.5

-10.8

89.9

-11.8

90.4

+2.1

2010

111.1

+12.8

100.9

+12.2

83.5

-8.3

2011

118.3

+6.5

102.9

+1.9

79.1

-5.3

Πηγή: Eurostat, 20.12.2011

Σωρευτικά, στο διάστημα της εξαετίας 2006-2011 το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, όπως εκτιμάται από τη Eurostat, μειώθηκε κατά 22.6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στο ίδιο διάστημα, συγκριτικά, το αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ – 27 αυξήθηκε κατά 19 % και στις χώρες της ευρωζώνης κατά 5 % περίπου.

Είναι προφανής η σημαντική διεύρυνση της απόκλισης του αγροτικού εισοδήματος στην Ελλάδα, τόσο σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ – 27, όσο και σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, που προέρχεται από πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, ο Δείκτης Α σε σταθερές τιμές 2005, που αποτιμά το αγροτικό εισόδημα σε πραγματικές τιμές, ανήλθε κατά το 2011 στο επίπεδο των 79 μονάδων, δηλαδή υπολείπεται κατά 21 μονάδες από το εκείνο του έτους 2005. Το στοιχείο αυτό κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις ως προς το επίπεδο του Δείκτη Α του αγροτικού εισοδήματος, λίγο πιο πάνω από τη Μάλτα (72 μονάδες) και από το Λουξεμβούργο (77 μονάδες).

Όπως φαίνεται στα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, ο Δείκτης αυτός βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-27 (118.3).

Εκτιμήσεις μεταβολής αγροτικού εισοδήματος 2011/2010 στην ΕΕ-27

 

 

Χώρες

 

Μεταβολή

%

Δείκτης Α

έτους 2010

(2005=100)

 

Χώρες

 

Μεταβολή

%

Δείκτης Α

έτους 2010 (2005=100)

ΕΕ-27

+6.7

118.3

Ιταλία

+11.4

89.1

Ρουμανία

+43.7

126.0

Σλοβενία

+7.1

108.0

Ουγγαρία

+41.8

174.7

Λιθουανία

+4.2

125.9

Ιρλανδία

+30.1

112.7

Ην. Βασίλειο

+4.0

144.1

Σλοβακία

+25.3

143.4

Σουηδία

+2.1

125.0

Λουξεμβούργο

+25.2

77.0

Κύπρος

+1.4

93.3

Τσεχία

+23.5

159.6

Ισπανία

-0.3

98.6

Βουλγαρία

+23.2

152.2

Γαλλία

-2.6

110.0

Δανία

+20.2

136.7

Ελλάδα

-5.3

79.1

Εσθονία

+19.4

187.3

Ολλανδία

-8.1

103.5

Γερμανία

+14.7

129.8

Φινλανδία

-9.6

119.8

Πολωνία

+14.2

129.8

Πορτογαλία

-10.7

86.3

Λετονία

+12.3

151.1

Μάλτα

-21.2

72.1

Αυστρία

+12.2

121.3

Βέλγιο

-22.5

109.3

Πηγή : Eurostat, 12.12.2011.

Κρίσιμη παράμετρος της πτώσης του αγροτικού εισοδήματος παραμένει η σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, όπως εκφράζεται από το μέσο γενικό δείκτη εισροών, ο οποίος αυξήθηκε κατά 11% το 2008 και κατά 4% περίπου το 2010. Το 2011 η άνοδος του μέσου γενικού δείκτη εισροών, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, καταγράφει νέα σημαντική αύξηση, της τάξεως των 8,7 ποσοστιαίων μονάδων, προερχόμενη κυρίως από τη σημαντική αύξηση (Δεκ. 2011-Δεκ. 2010) στους δείκτες της ενέργειας (12,6%), των λιπασμάτων (10,4%) και των ζωοτροφών (8%).

Από την άλλη πλευρά, σημαντική κάμψη καταγράφεται κατά το 2011 στις τιμές παραγωγού ορισμένων σημαντικών προϊόντων της φυτικής παραγωγής, ιδιαίτερα έντονη στο βαμβάκι - με μεγάλη μείωση του δείκτη εκροών το Δεκέμβριο του 2011 (-21,8%), στα πορτοκάλια (-19%), στις πατάτες (-17,6%) και σε ορισμένα είδη κηπευτικών (ενδεικτικά όπως στο λάχανο : -18,3% και στη νωπή τομάτα : -11,1%), με συνέπεια την πτώση του γενικού δείκτη εκροών (-1,1%) σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί.

Οι εξελίξεις αυτές κατά το 2011 επέδρασαν αρνητικά στο αγροτικό εισόδημα, εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του κόστους παραγωγής (+8,7%) σε σχέση με το 2010, ενώ οι τιμές παραγωγού δείχνουν πτώση (-1,1%), με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένας ιδιαίτερα υψηλός αρνητικός δείκτης εισοδήματος (-9,8%).

(paseges.gr)