Θέσεις µερικής απασχόλησης (µε 5ωρα-6ωρα) για 50.000 έως 60.000 ανέργους σε περιοχές υψηλής ανεργίας θα φέρουν οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες καθιερώνονται µέχρι τον Απρίλιο.

Το σχέδιο νόµου του υπουργείου Εργασίας θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό Γ.Παπανδρέου εντός της εβδοµάδας στο Υπουργικό Συµβούλιο.


Σύμφωνα με «
Τα Νέα», στο σχέδιο νόµου για τη θεσµοθέτηση της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας περιλαµβάνονται:

1) Μερική απασχόληση (5-6 ώρες) για τον ωφελούµενο στον οποίο θα παρέχεται πλήρης ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη. Για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων προβλέπεται ειδικό πρόγραµµα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕ∆.


2) Προτεραιότητα µέσα από ένα αντικειµενικό σύστηµα µοριοδότησης κριτηρίων θα παρέχεται ιδιαίτερα στα νοικοκυριά χωρίς εισόδηµα, στους ανέργους εξαιτίας µαζικών απολύσεων της τελευταίας διετίας, καθώς και στα νοικοκυριά µε αυξηµένο αριθµό προστατευοµένων µελών.


3) Η θεσµοθέτηση Φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας (ΦΚΟ) ως ενός συνεκτικού συνόλου φορέων οι οποίοι διαµέσου των οικονοµικών, επιχειρηµατικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων τους προάγουν την κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική προσφορά.


4) Η δηµιουργία ΜητρώουΦορέων Κοινωνικής Οικονοµίας σε ηλεκτρονική µορφή στις υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας για την πιστοποίηση των φορέων κοινωνικής οικονοµίας µε ελεγκτικό και κυρωτικό ρόλο. Το µητρώο αποτελεί και µέσο δηµοσιότητας των στοιχείων και δράσεων των φορέων κοινωνικής οικονοµίας.


5) Φορείςαπασχόλησης είναιοι αστικοί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και γενικότερα φορείς που µπορούν να προσλάβουν προσωπικό χωρίς να εµπίπτουν στους εθνικούς περιορισµούς περί προσλήψεων µέσω ΑΣΕΠ.


Επίσης, φορείς υλοποίησης του έργου είναι οι συµπράττοντες φορείς που έχουν την ευθύνη υλοποίησης συγκεκριµένων έργων και οι οποίοι εγγυώνται τον κοινωνικό - κοινωφελή χαρακτήρα του έργου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ολοκλήρωση και κάλυψή του πέραν της εργασίας κόστους (υλικά και αναλώσιµα, µηχανήµατα, µέσα µεταφοράς κ.λπ.).


Τέτοιοι φορείς µπορεί να είναι οι ΟΤΑ, τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ, τα νοσοκοµεία, τα κοινωφελή ιδρύµατα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο εταιρικής ευθύνης, ενώσεις καταναλωτών, ΜΚΟ κ.ά.


in.gr