Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως ιδιώτες συνεργάτες στις διενεργούμενες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στατιστικές εργασίες, ώστε να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως τις 9 Απριλίου ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, απηύθυνε τη Δευτέρα η ΕΛΣΤΑΤ.

Έργο του ιδιώτη συνεργάτη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, είναι η έγκαιρη, πλήρης και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων και με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο έχουν μόνο ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών.

Οι υπάλληλοι (μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπών δημοσίων οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Οι ερευνητές ιδιώτες συνεργάτες λαμβάνουν μέρος σε υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους στον τρόπο συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που συμμετέχουν.

Η επιλογή των ιδιωτών συνεργατών «θα γίνει με ένα σύστημα βαθμολόγησης, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοκρατία, καθώς και η αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» επισημαίνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται πως «κάθε ιδιώτης συνεργάτης θα αξιολογείται, για κάθε έρευνα που λαμβάνει μέρος και η αξιολόγησή του θα είναι ένα από τα βασικά κριτήρια στη διαδικασία της επιλογής και της συνέχισης της απασχόλησής του ως ιδιώτη συνεργάτη».

Η αμοιβή τους θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων κάθε έρευνας. Η αμοιβή για κάθε ερωτηματολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθά συμπληρωμένου ερωτηματολογίου.

Η πληρωμή των συνεργατών γίνεται μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο της εργασίας που τους έχει ανατεθεί, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ υπογραμμίζει πως «η παροχή υπηρεσιών ιδιωτών συνεργατών για τη συλλογή στοιχείων δεν θεωρείται ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.»

Η εργασία διενεργείται εκτός γραφείου, χωρίς υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένου ωραρίου.

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην πρώτη σελίδα και συγκεκριμένα στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ».

Για τους ενδιαφερόμενους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισμό Η/Υ, θα υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και από την Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ (Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης -
Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών) όπως και από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προκαθορίσουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωσή τους τη διαθεσιμότητά τους σε χρόνο, τις περιοχές στις οποίες θα απασχοληθούν, καθώς και την κατηγορία ερευνών στην οποία θα λάβουν μέρος, αν επιλεγούν.

Άρνηση του υποψήφιου για συμμετοχή στο δηλωμένο χρόνο, περιοχή και κατηγορία ερευνών (προκαθορισμένα από τον ίδιο), καθώς και σε συγκεκριμένη έρευνα που καλείται να λάβει μέρος, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο.

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να διαθέτουν και όταν τους ζητηθεί να υποβάλουν, άμεσα, πλήρη δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στις
οδηγίες υποβολής και στην αναλυτική σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.