Κατά 45,9% μειώθηκε το έλλειμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιανουάριο και διαμορφώθηκε στο 1,5 δισ. ευρώ, κατά 1,3 δισ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Ιανουαρίου 2011.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 894 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων και για αγορές πλοίων, κατά 539 και 137 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αλλά και λόγω του περιορισμού του ελλείμματος του ισοζυγίου των λοιπών αγαθών κατά 218 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εμφανιζομένη μείωση των καθαρών πληρωμών για καύσιμα οφείλεται στη βάση σύγκρισης, δεδομένου ότι οι καθαρές πληρωμές τον Ιανουάριο του 2011 περιελάμβαναν αυξημένη δαπάνη που αφορούσε και εισαγωγές του 2010 (η σχετική πληρωμή είχε μετατεθεί χρονικά από τον εισαγωγέα).

Το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων περιορίστηκε κυρίως λόγω της ανόδου των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 215 εκατ. ευρώ ή 23,6%, ενώ η δαπάνη για αντίστοιχες εισαγωγές παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη (-0,1%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 218 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών, αλλά και επειδή το ισοζύγιο των ''λοιπών'' υπηρεσιών παρουσίασε μικρό πλεόνασμα, έναντι ελλειμμάτων τον Ιανουάριο τόσο του 2011 όσο και του 2010. Τέλος, το έλλειμμα του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών ήταν κατά 28 εκατ. ευρώ μικρότερο από ό,τι τον Ιανουάριο του 2011.