Αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές κατά 18,9% ετησίως για την τριετία 2008 - 2010, δείχνει μελέτη που εκπόνησε η εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων “Στόχασις”.

Οι εταιρείες αύξησαν τον τζίρο τους στα 589,4 εκατ. το 2011 έναντι 405 εκατ. το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση 45% με βάση την μέση εγγυημένη τιμή ανά κατηγορία ΑΠΕ, ενώ στο 18,9% διαμορφώθηκε ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου της παραγωγής.

Συγκεκριμένα, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ το 2011 διαμορφώθηκε σε 4.772,0 χιλ. MWh παρουσιάζοντας αύξηση 21,3% σε σχέση με το 2010.

Ο κλάδος αριθμεί 244 μονάδες (σταθμούς) συνολικής ισχύος 1.651,2 MW.

Οι μονάδες αυτές αντιστοιχούν σε 170 επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι σε μία τριετία (2008-2011) που χαρακτηρίζεται από δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, το ποσοστό των ΑΠΕ στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 3% σε 5%.

Όσον αφορά στα μερίδια αγοράς, οι τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατέχουν περίπου το 23% της αγοράς, οι πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις το 30% της αγοράς και οι δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις το 40% της αγοράς.

Ακόμη σημειώνεται πως η κεφαλαιακή διάρθρωση του κλάδου κινείται σε σταθερά επίπεδα παρέχοντας ικανοποιητικό βαθμό προστασίας στους πιστωτές, ενώ και ο αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης απεικονίζει την σταθερότητα στην χρήση ξένων κεφαλαίων την εξεταζόμενη τριετία.

"Ναυτεμπορική"