Σημαντική Κεφαλαιακή Ενίσχυση πραγματοποίησε η Τράπεζα Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα:

• Tα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά €594 εκατ.

• Η Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης μέχρι τις 18 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου

• Παράλληλα η Τράπεζα συνεχίζει την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης μέσω της κερδοφορίας της και άλλων στοχευμένων ενεργειών


Η τράπεζα Κύπρου

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, ιδιωτικής τραπεζικής και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής.

Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 583 καταστημάτων, από τα οποία 199 λειτουργούν στη Ρωσία, 188 στην Ελλάδα, 137 στην Κύπρο, 42 στην Ουκρανία, 12 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 6 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, την Σερβία και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 11.326 άτομα διεθνώς.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €37,84 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,70 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com.