Την πρόταση για συμμετοχή ιδιωτών στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής στην Ελλάδα και σε άλλες τρεις χώρες της ΕΕ ενέκρινε την Τρίτη η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει ότι τα έργα περιφερειακής ανάπτυξης τα οποία έχουν σταματήσει στις χώρες που πλήττονται από την κρίση, καθώς οι τράπεζες δεν προτίθενται να δανείσουν χρήματα για την ολοκλήρωση τους, είτε γιατί δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα είτε γιατί θεωρούν ότι έχουν μεγάλο ρίσκο, θα μπορούν να λάβουν νέα χρηματοδότηση εφόσον γίνει επιμερισμός του κινδύνου μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτών επενδυτών.

Η Επιτροπή υιοθέτησε την πρόταση με 36 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 5 αποχές.

Τα κράτη μέλη που λαμβάνουν κοινοτική μακροοικονομική βοήθεια θα μπορούν να μεταφέρουν ένα μέρος της περιφερειακής χρηματοδότησης που τους αναλογεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί σε ένα σύστημα επιμερισμού του κινδύνου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνάπτει στη συνέχεια συνεργασίες επιμερισμού των κινδύνων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία προτίθενται να δανείσουν ποσά σε χορηγούς έργων και σε τράπεζες.

Αυτό με τη σειρά του εκτιμάται ότι θα ενθαρρύνει τους ιδιώτες επενδυτές να στηρίξουν τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ρουμανία)

Η πρόταση, η οποία μένει να επικυρωθεί και από την Ολομέλεια του ΕΚ, προβλέπει ότι ο μηχανισμός επιμερισμού του κινδύνου θα μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο για τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και οι οποίες λαμβάνουν μακροοικονομική στήριξη από την ΕΕ (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ρουμανία).

Η Ελλάδα έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για το μηχανισμό αυτό, και ειδικότερα σε ότι αφορά την ολοκλήρωση των έργων στους αυτοκινητόδρομους.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επωφεληθούν από το νέο μέσο επιμερισμού των κινδύνων θα πρέπει να υποβάλουν γραπτό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 31 Αυγούστου 2013, διευκρινίζοντας τα προγράμματα και τα έργα που πρέπει να καλυφθούν.

Η Επιτροπή θα αποφασίσει στη συνέχεια, εντός 4 μηνών, για τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις.

Η τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει τον Απρίλιο.

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν την αναγκαία τροποποίηση των κανόνων περιφερειακής πολιτικής κατά την πρώτη ανάγνωση, προκειμένου να δημιουργηθούν οι νέοι μηχανισμοί το συντομότερο δυνατόν.

«Η Ευρώπη, και ιδίως οι οικονομίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, χρειάζονται την ανάπτυξη. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας» δήλωσε η Πολωνή ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ντανούτα Χούμπνερ.

«Ο μηχανισμός για τον επιμερισμό του κινδύνου μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση σημαντικών έργων, δημιουργώντας έτσι θέσεις απασχόλησης και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη» προσέθεσε.