Με αφορμή τη λήξη των χειμερινών εκπτώσεων σήμερα Δευτέρα,  ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων επισημαίνει ότι μετά την ημερομηνία αυτή, οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν δικαιούνται να διενεργούν ή να  διαφημίζουν ότι πωλούν με εκπτώσεις, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα, επιτρέπονται οι προσφορές, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων και περιορισμών που ορίζει ο Νόμος.

Σγκεκριμένα επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται, απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Επίσης, νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα ημέρες από την προηγούμενη.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν δεκαήμερα προσφορών, έχουν υποχρέωση έναντι των  Εμπορικών  Συλλόγων των Χανίων, σύμφωνα με το νόμο, να το δηλώνουν στους Εμπορικούς Συλλόγους τουλάχιστον μία ημέρα πριν την έναρξή τους.

Για το σκοπό αυτό υπάρχει έντυπο δήλωσης, το οποίο συμπληρώνεται από την επιχείρηση και κατατίθεται στον Εμπορικό Σύλλογο  μαζί με κατάσταση των προσφερομένων ειδών, στην οποία αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς. Επίσης οι προσφορές θα αναρτώνται στο site του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων (www.eschania.gr) με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.