Παρουσία του υπουργού Οικονομικών κ. Φίλιππου Σαχινίδη θα συνεδριάσει σήμερα η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της με θέμα την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα αναλάβει το έργο το οποίο διεκπεραιώνουν επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (EFSF) παρέχοντας, όπου είναι αναγκαίο, χρηματοπιστωτική συνδρομή σε κράτη - μέλη της ζώνης του ευρώ. Ο ESM θα συνεργάζεται πολύ στενά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την παροχή στήριξης σταθερότητας, με την επιδίωξη να συμμετέχει ενεργά το ΔΝΤ, τόσο σε τεχνικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας  συνεπάγεται ετήσια δαπάνη για το τρέχον και τα επόμενα 4 έτη (2012 – 2016) ύψους 450.672.000 ευρώ, για την καταβολή σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις των μεριδίων που αντιστοιχούν στη συμμετοχή της Ελλάδας στο καταβεβλημένο κεφάλαιο του ESM, με αντίστοιχη αύξηση της περιουσίας του Δημοσίου.

Ακόμη, συνεπάγεται ενδεχόμενη συνολική δαπάνη ύψους έως 17.463.540.000 ευρώ, από τη δυνατότητα πρόσκλησης, ανά πάσα στιγμή, των συμβαλλομένων μερών, για την καταβολή του εγκεκριμένου μη καταβληθέντος κεφαλαίου του ESM, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στη χώρα μας, με αντίστοιχη αύξηση της περιουσίας του Δημοσίου.