Την ανάγκη αναγνώρισης τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη - μέλη ζήτησε σήμερα Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ απαίτησε να τεθεί οριστικό τέλος στις διακρίσεις, ενάντια στους κατόχους μεταπτυχιακών διπλωμάτων από άλλα κράτη μέλη.

Στο ευρωπαϊκό αίτημα η Ελλάδα καλείται να απαντήσει εντός διμήνου.

Αν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ελληνικοί κανόνες αρνούνται να αναγνωρίσουν κάποια μεταπτυχιακά διπλώματα που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη - μέλη ως ισότιμα με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων.

Αντιθέτως, όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν μεταπτυχιακά διπλώματα που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήμια με έδρα την Ελλάδα.

Το γεγονός αυτό αποτελεί, κατά την Επιτροπή, έμμεση διάκριση στην ελληνική αγορά εργασίας εις βάρος των πολιτών της Ε.Ε. που κατέχουν τέτοιου είδους διπλώματα τα οποία εκδόθηκαν από άλλα κράτη - μέλη.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η λανθασμένη αξιολόγηση ή η άρνηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού διπλώματος που αποκτήθηκε σε άλλο κράτος- μέλος, έχει ως συνέπεια τη διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση και ιδίως τους όρους εργασίας, όπως απαιτείται από το άρθρο 45 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Συνεπώς, η διάταξη αυτή παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, υπογραμμίζει η Επιτροπή.