Ολοκληρώνεται στο τέλος Μαρτίου ο πρόγραμμα SMILIES το οποίο υλοποιείται από το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED 2007-2013.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 12 εταίροι, προερχόμενοι από νησιωτικές περιοχές 5 Ευρωπαϊκών χωρών (7 από την Ελλάδα, 3 από την Ιταλία, 1 από την Κύπρο και 1 από τη Γαλλία) με επικεφαλής το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Οι κύριες δραστηριότητες των νησιών που βρίσκονται στις περιοχές δράσης του Προγράμματος MED είναι ο τουρισμός και η γεωργία καθώς και όσες δραστηριότητες συνδέονται με αυτούς τους δυο τομείς ( βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, κατασκευαστικός κλάδος, λιανική πώληση).

Οι δραστηριότητες αυτές έχουν από τη φύση τους ένα υψηλό εποχιακό χαρακτήρα με συνέπεια, ιδιαίτερα ο βιομηχανικός τομέας και η βιοτεχνία να φθίνουν. Για να αντισταθμιστεί η τάση αυτή, μια λύση είναι η διαφοροποίηση και η ανάπτυξη νέων οικολογικά φιλικών δραστηριοτήτων, που θα χρησιμοποιούν την τεχνολογική καινοτομία, θα βασίζονται στη γνώση και θα είναι συμβατές με τις υπάρχουσες συνθήκες.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μετατροπή των μειονεκτημάτων των περιοχών αυτών σε ευκαιρίες. Με την ανάδειξη του τοπικού δυναμικού, τη διαμόρφωση σεναρίων ανάπτυξης, τη σύσταση δικτύου τοπικών φορέων.

Με την εφαρμογή ενός «Δια-Περιφερειακού Καινοτόμου Συστήματος» που συνδυάζει πολιτικές καινοτομίας και διεθνοποίησης για τις ΜΜΕ, έχοντας ως σημείο αναφοράς, την προώθηση των κλάδων με συγκριτικά πλεονεκτήματα και την ενίσχυση της ικανότητας των φορέων της αγοράς για παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στις νησιωτικές περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στόχος του SMILIES είναι η ενίσχυση της νησιωτικής περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσα από την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και ειδικότερα των υδάτων και της ενέργειας και η υποστήριξη της υλοποίησης πιλοτικών επιχειρηματικών δράσεων στους κλάδους του τουρισμού, του εμπορίου, τον αγροτοδιατροφικό, της ενέργειας, κλπ.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος περιλαμβάνουν εργαλεία ανάλυσης των επιπτώσεων των περιφερειακών πολιτικών που προωθούν την ανάπτυξη της καινοτομίας, βιώσιμα εργαλεία που υποστηρίζουν την μεταφορά καινοτομίας σε επιχειρηματίες καθώς και βράβευση της καλύτερης πιλοτικής επιχειρηματικής δράσης. Αποτελούν επίσης, ένα μέσο ενίσχυσης της δικτύωσης μεταξύ των ΜΜΕ και των φορέων υλοποίησης, μέσα στο πνεύμα της Μεσογειακής συνεργασίας.

Στα πλαίσια του προγράμματος, η Περιφέρεια Κρήτης – Ενεργειακό Κέντρο και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης συνέδραμαν στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών προσφέροντας στήριξη μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης on-line καθοδήγησης μέσω κοινωνικών ιστοτόπων) και μέσω της δημιουργίας δικτύων σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, προκειμένου να δοκιμαστούν νέες ιδέες και να υλοποιηθεί από κοινού ο σχεδιασμός ελκυστικών, καινοτόμων, «έξυπνων» και οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το καταληκτικό συνέδριο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο, στις 19 και 20 Μαρτίου 2012, όπου βραβεύτηκαν και τα καλύτερα πιλοτικά επιχειρηματικά σχέδια από την Κρήτη, από τα νησιά του Αιγαίου, από την Κύπρο και από την Σικελία.

«Ο όρος Καινοτομία μπορεί να αναφέρεται στη διαδικασία – μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή σε υπηρεσία, σε μια νέα μορφή οργάνωσης της επιχείρησης, σε μια νέα ή βελτιωμένη λειτουργική μέθοδο παραγωγής, σε ένα νέο τρόπο παρουσίασης ενός προϊόντος (design, marketing) ή ακόμη και σε μια νέα μέθοδο παροχής υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στο σχεδιασμό και στην κατασκευή νέου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην υλοποίηση ενός έργου με νέο τρόπο διαχείρισης ή να υποδηλώνει ένα νέο τρόπο σκέψης για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης ή ενός προβλήματος (Πράσινη Βίβλος της ΕΕ για την Καινοτομία)».

Η υπό βράβευση επιχειρηματική ιδέα, το PENTENCONTER, ή η κατασκευή ενός πλοίου βασισμένου σε αρχαία τριήρη με τη χρήση καινοτόμου τεχνολογίας όσον αφορά στην κίνηση, τη χρήση ενέργειας, τα υλικά και τον σχεδιασμό. Το πλοίο μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις (πολιτιστικές ή θεματικές κρουαζιέρες, τεχνολογικές εκθέσεις και πολιτιστικά γεγονότα, αθλητικές δραστηριότητες) και να αποτελέσει πρότυπο κατασκευής σκαφών αναψυχής στα μεσογειακά νησιά.