Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 20% έως το 2020 στην συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική Ευρώπη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιοόν, η επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται από τη δέσμευση των κρατών μελών να εφαρμόσουν πλήρως τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν αρχίσει από τις 5 Δεκεμβρίου 2010 να εφαρμόζουν την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2009/28/EΚ).

Η έγκαιρη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή, δεδομένου μάλιστα ότι άσκοπες καθυστερήσεις στην εφαρμογή της μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, η Φινλανδία, η Ελλάδα και η Πολωνία δεν έχουν ακόμη ενημερώσει την Επιτροπή για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να απευθύνει αιτιολογημένες γνώμες στα εν λόγω κράτη μέλη. Εάν τα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τις νομικές τους υποχρεώσεις εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ιστορικό

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να επιτύχει 20% μερίδιο συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας και 10% μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές. Το κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπεται από την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Σύμφωνα με την οδηγία, κάθε κράτος μέλος οφείλει να επιτύχει επιμέρους στόχους για το συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση ενέργειας. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες, π.χ για τη βελτίωση της πρόσβασης της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές στο ηλεκτρικό δίκτυο και των διοικητικών διαδικασιών και διαδικασιών προγραμματισμού.

Η οδηγία απαιτεί επίσης την πρόβλεψη διατάξεων σχετικά με τις εγγυήσεις προέλευσης και την πληροφόρηση και κατάρτιση. Επιπλέον, εφόσον χρησιμοποιούνται βιοκαύσιμα για να επιτευχθεί ο στόχος στις μεταφορές, τα βιοκαύσιμα αυτά πρέπει να πληρούν μια σειρά απαιτήσεων αειφορίας.