Με την καταβολή της σύνταξης τον Μάιο του 2012 θα γίνουν οι μειώσεις των επικουρικών συντάξεων αναδρομικά από 1.1.2012. Το ποσό που αντιστοιχεί στις μειώσεις των συντάξεων των μηνών Ιανουαρίου έως και Απριλίου 2012 θα παρακρατηθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη του Μαΐου.

Αυτά προβλέπονται σε ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη κατ’ εφαρμογήν του Νόμου 4051/2012. Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, προβλέπεται ποσοστιαία μείωση από 1.1.2012 στα ποσά μηνιαίων επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται από:

-Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),

-Τους τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ),

-Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους τομείς αυτού ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ,

-Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζουπαλλήλων (ΕΤΑΤ),

-Τους τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και

-Τον κλάδο ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ, ΤΑΥΤΕΚΩ.

Συγκεκριμένα, οι καταβαλλόμενες από τους ανωτέρω φορείς επικουρικής ασφάλισης μηνιαίες επικουρικές συντάξεις μειώνονται από 1.1.2012 ως εξής:

-Οι συντάξεις έως 250 ευρώ κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200ευρώ

-Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300ευρώκατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά τη μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 255ευρώ

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι από 1.1.2012 στο 50% του συνολικού ποσού της μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος επανέρχεται μείωση κατά 12% στο τμήμα του ανωτέρω ποσού και υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Για την ανωτέρω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας σύνταξης.

real.gr/ με πληροφορίες από Τα Νέα