Κερδοφόρος για δεύτερη συνεχή χρονιά εν μέσω οικονομικής κρίσης ήταν ο ΟΛΠ Α.Ε. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα 2011, τα οποία παρουσίασε στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός του κ. Γιώργος Ανωμερίτης:

•   Τα έσοδα χρήσης από τις κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού ανήλθαν σε 105,1 εκατ. ευρώ έναντι 98,7 εκατ. ευρώ το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5%.

•   Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10.716.210 ευρώ έναντι 11.332.551 το 2010.

•   Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 6.466.154 ευρώ έναντι 7.126.348 το 2010.

Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε από 116,7 εκατ. ευρώ το 2010 σε 105,1 εκατ. ευρώ το 2011 (μείωση 9,93%) λόγω της σημαντικής μείωσης των εξόδων διοίκησης και των λειτουργικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν πτώση την οποία ο ΟΛΠ χαρακτηρίζει μικρή, και έφτασε στα 10,7 εκατ. ευρώ έναντι 11,3 εκατ. ευρώ το 2011.

Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας στις 31.12.2011 ήταν 12,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,2 εκατ. ευρώ το 2010.

 Από τους κύριους τομείς δραστηριοτήτων του ΟΛΠ Α.Ε.:

•   Ο τομέας κρουαζιέρας παρουσίασε σημαντική άνοδο επιβατών (35%) και κέρδη 7,5 εκατ. ευρώ (έναντι 3,1 εκατ. το 2010).

•   Ο τομέας αυτοκινήτων, παρά την αύξηση κατά 33,3% των αυτοκινήτων in transit λόγω της πτώσης στην αγορά εγχώριων αυτοκινήτων, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 12,6%, άλλα ο τομέας παρουσίασε κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ.

•   Ο τομέας ακτοπλοΐας, παρά τη μείωση της διακίνησης επιβατών κατά 7,4%, παρουσίασε κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ.

•   Ο τομέας εμπορευματοκιβωτίων, παρά την αύξηση της διακίνησης TEU’s, παρουσίασε ζημιές (τα στοιχεία μεταξύ 2011 και 2010 δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της διακίνησης το 2010 μέσω ΣΕΠ).

•   Ο τομέας δεξαμενών παρουσίασε και μείωση εσόδων και ζημιές 3,9 εκατ. ευρώ.

Κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011 το προσωπικό του ΟΛΠ Α.Ε. μειώθηκε κατά 410 άτομα, χωρίς να γίνει καμία νέα πρόσληψη, οι δε συνολικές αμοιβές προσωπικού μειώθηκαν κατά 35% στις 31.12.2011 έναντι της 31.12.2009.

Οι κρίσιμοι αριθμοδείκτες στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών χρήσης 2011 κρίνονται ως άκρως ικανοποιητικοί και είναι:

1.    Γενικής Ρευστότητας 2,56        (2,43 το 2010)

2.    Ειδικής Ρευστότητας 2,50        (2,67 το 2010)

3.    Δανειακής Επιβάρυνσης 0,60  (0,60 το 2010)

Σύμφωνα με επισήμανση της ΟΛΠ Α.Ε., ο Οργανισμός «δεν κατείχε ομόλογα, δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα και δεν αντιμετωπίζει έτσι πιστωτικούς ή συναλλαγματικούς κινδύνους».

Παρά την πτωτική πορεία του εσωτερικού εμπορίου, οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις στο διεθνές φορτίο διαμετακόμισης στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται να κινηθεί ανοδικά, με θετικές επιδράσεις στον κύκλο εργασιών της εταιρείας. Θετικές επιδράσεις αναμένεται να υπάρξουν και από το επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού αφού:

 α) Σημαντικά έργα αυτού έχουν προκηρυχθεί μέσω Παραχωρήσεων και

 β) σημαντικά επίσης έργα έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ).   

«Το 2011 ήταν μια εξαιρετικά σημαντική χρονιά για το μέλλον του λιμανιού, αφού όλα τα έργα που έχουν προγραμματιστεί “ωρίμασαν” πλήρως τεχνικά και οικονομικά, καθώς επίσης και ενεκρίθησαν από όλα τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας», δήλωσε ο κ. Ανωμερίτης: «Μετά την κρίση των περασμένων ετών, από το 2010, ο Οργανισμός ακολουθεί μια νέα στρατηγική ισόρροπης ανάπτυξης όλων των τομέων του και όχι μόνο του ΣΕΜΠΟ. Το επενδυτικό του πρόγραμμα εξελίσσεται κανονικά, η εξωστρέφεια του κατέστη κατακτητική, η δε καθημερινή του λειτουργία συνεχώς προσαρμόζεται στα διεθνή ανταγωνιστικά δεδομένα. Οι φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές διαχείρισης έχουν δικαιωθεί με διεθνείς αναγνωρίσεις, ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης αναλαμβάνει δράσεις σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, όπως η δημιουργία της Πολιτιστικής Ακτής, οι οποίες θα έχουν σημαντικές θετικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Ηδη το 2012 κινείται ακόμη πιο δυναμικά και κερδοφόρα από την προηγούμενη χρονιά».      

 

protothema.gr