Σε διευκρινίσεις για το μητρώο ιδιωτών συνεργατών που διατηρεί προχώρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο για «προεκλογικές προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ».

Σε σχετική ανακοίνωση η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Νόµου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α/9.4.96), µετά από δηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στα ΜΜΕ, καταρτίζει και τηρεί κάθε χρόνο ένα µητρώο Ιδιωτών Συνεργατών για τη διενέργεια ερευνών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει, "λόγω του µεγάλου όγκου των ερευνών της, η ΕΛΣΤΑΤ βασίζεται στη συνεργασία Ιδιωτών Συνεργατών επί σειρά ετών, τακτική που ακολουθείται από τις περισσότερες Στατιστικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μέχρι και το 2010 δεν υπήρχε διαφανής τρόπος επιλογής των Ιδιωτών Συνεργατών. Από το 2011, ο τρόπος επιλογής των Ιδιωτών Συνεργατών έχει βασιστεί σε Σύστηµα Κανόνων προκειµένου η επιλογή να γίνεται βάση συγκεκριµένων κριτηρίων µε σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας καθώς και της αποτελεσµατικότητας των ερευνών και της ποιότητας των στοιχείων.

Παρά τις αντιδράσεις που αντιµετώπισε, η ΕΛΣΤΑΤ επέµεινε στη δηµιουργία και καθιέρωση του νέου Συστήµατος επιλογής Ιδιωτών Συνεργατών. Βασικά κριτήρια επιλογής είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των υποψηφίων, η εµπειρία σε στατιστικές εργασίες (στην ΕΛΣΤΑΤ και αλλού), και η διαθεσιµότητά τους σε χρόνο. Η όλη διαδικασία της κατάταξης και επιλογής γίνεται αυστηρά αυτοµατοποιηµένα µε βάση τη µοριοδότηση στα ανωτέρω κριτήρια.

Στους επιλεγέντες δίνονται µέχρι 120 ώρες εργασίας το µήνα και η αποζηµίωσή τους είναι ανάλογη του αριθµού των πλήρως και ορθά συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων. ΄Ολες οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr στην ενότητα Ιδιώτες Συνεργάτες.

Η παροχή υπηρεσιών από τους Ιδιώτες Συνεργάτες για τη συλλογή στοιχείων δε θεωρείται ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτηµένης εργασίας (άρθρο 9 του Νόµου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α/9.4.96).

Η χρηστή διακυβέρνηση στις εσωτερικές της λειτουργίες, συµπεριλαµβανοµένης και της επιλογής Ιδιωτών Συνεργατών, είναι πρωταρχική προτεραιότητα για την ΕΛΣΤΑΤ ταυτόχρονα µε την απαρέγκλιτη τήρηση των Κανόνων στην κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων της Χώρας", καταλήγει η ανακοίνωση.