Την δυνατότητα σε όσους απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλματα, τα οποία εξαιρούνται από την λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, να αναγνωρίσουν με εξαγορά το χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους κατά το διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2015, προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης δίνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα ο εργαζόμενος πρέπει να έχει 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ εκ των οποίων οι 1000 την τελευταία 13ετία πριν από την συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τους υπαχθέντες για πρώτη φορά σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης έως 31.12.1992 ή 3.375 για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 και εφεξής . Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1.200 ημέρες ασφάλισης , γίνεται στο μεν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,60% στους δε φορείς επικουρικής ασφάλισης με ποσοστό εισφοράς 2% επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ίσχυε την 31.12.2011.

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου προβλέπει πρόσθετη ειδική εισφορά 2% των ασφαλισμένων σε καθεστώς ΒΑΕ στο ΕΤΕΑΜ, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1-1-1993. Η εισφορά αυτή βαρύνει τους ασφαλισμένους κατά 1,25% και τους εργοδότες κατά 0,75%. Η πρόσθετη ειδική εισφορά που καταβάλλεται υπέρ ΕΤΕΑΜ για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της Δ.Ε.Η., ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1-1-1993 ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και 1% τον ασφαλισμένο.

real.gr