Τριάντα τρείς υδρονομείς πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Σητείας ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου και για χρονικό διάστημα από 1/5/2012 μέχρι 30/10/2012

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του από 28-3/15.4.57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά μέχρι και 9/4/2012.

Δικαιολογητικά :

1. Πιστοποιητικό γέννησης – Οικογενειακής Κατάστασης.

2. Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Απολυτήριο Λυκείου ή Δημοτικού Σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος για το οποίο υποβάλλουν την αίτηση.

Να έχουν συμπληρώσει το 23ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος ηλικίας τους, να έχουν σχετική πείρα-προϋπηρεσία, να διαθέτουν μεταφορικό μέσο, επίσης να γνωρίζουν την τεχνική για μικροεπισκευές δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου τηλ. 2843340521 και στα κατά τόπους αρμόδια Δημοτικά Διαμερίσματα.