Το Επιμελητήριο Χανίων με ανακοίνωσή του ενημερώνει για την προθεσμία υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα «Νέοι Επιχειρηματίες»

Σύμφωνα με αυτήν:

"Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus “Νέοι Επιχειρηματίες» ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με προϋπολογισμό 3,1 εκατ. Ευρώ και καταληκτική ημερομηνία στις 31 Μαΐου 2012.

Σκοπός του είναι να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες της ΕΕ να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, να εκπαιδευτούν και να δικτυωθούν μαθητεύοντας για ορισμένη χρονική περίοδο στις επιχειρήσεις έμπειρων επιχειρηματιών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι, η βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας επιχειρηματιών που σκοπεύουν να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση και νεοσύστατων επιχειρήσεων πολύ μικρού και μικρού μεγέθους στην ΕΕ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Μαΐου 2012. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της EE:http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ "