Ο Δήμος Πλατανιά σε συνέχεια της αριθ. 69/2012 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Εμποροπανήγυρης Βουκολιών», και όλων όσων σε αυτή ορίζονται, καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις από 22 Μαρτίου μέχρι 6 Απριλίου 2012, στο Δημοτικό Κατάστημα Βουκολιών ή στο Δημοτικό Κατάστημα Πλατανιά (που βρίσκεται στο Γεράνι Κυδωνίας), ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.

Οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης φαίνονται στο διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα είναι αναρτημένο στα παραπάνω αναφερόμενα Δημοτικά Καταστήματα.

Οι διάθεση των χώρων θα γίνεται από τον Δήμο μας σύμφωνα με τα εδάφια 3, 4, 5 και 6 της αριθ. 69/2012 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. Πλατανιά και οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη της Μ. Παρασκευής, θα συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας
2) Φωτ/φο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής και ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς)
4) Ταμειακή απόδειξη έτους 2012 και έναρξη από την αρμόδια ΔΟΥ.
5) Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα.
6) Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.
7) Φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως: α) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών ή άδειών παραγωγών λαϊκών αγορών, β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές δ) Βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.) και ε) Πιστοποιητικό κατοχής ζώων που προορίζονται για μεταβίβαση οι κτηνοτρόφοι.
8) Παράβολο υπέρ του Δήμου για κάθε αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη η αξία του οποίου προβλέπεται στο εδάφιο 13 της αριθ. 69/2012 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. Πλατανιά.

Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω Ε.Λ.Τ.Α με συστημένη επιστολή.

Στη συνέχεια θα εκδίδονται οι άδειες συμμετοχής που ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.

Αίτηση συμμετοχής, κανονιστική απόφαση της εμποροπανήγυρης, διάγραμμα όπου αποτυπώνονται οι θέσεις προς παραχώρηση, χάρτης της περιοχής όπου αποτυπώνονται οι χώροι της εμποροπανήγυρης και οι θέσεις στάθμευσης, καθώς και για άλλες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά (www.platanias.gr) και στους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2821083586 – 2821083992 και ΦΑΞ: 2821061628.