Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας CSE, Νίκος Αυλώνας, ήταν από τους βασικούς ομιλητές στην Πράσινη Σύνοδο Κορυφής της Wall Street στη Νέα Υόρκη, το μακροβιότερο και το πιο ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό γεγονός του επιχειρηματικού χώρου, από το 2002, στη Νέα Υόρκη που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προς τους επενδυτές με θέμα «Πώς τα κριτήρια απολογισμού Global Reporting Initiative (GRI) και Carbon Disclosure Project (CDP) επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις», υπογράμμισε τόσο την ανάγκη για περισσότερη εταιρική διαφάνεια στους Κοινωνικούς Απολογισμούς όσο και την αυξανόμενη τάση των επενδυτών να εξετάζουν πλέον τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς κινδύνους καθώς και τους κινδύνους διακυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του CSE τόνισε μεν τη σημαντικότητα που προσδίδουν τα ανώτατα στελέχη, οι επενδυτές και οι υπεύθυνοι ΕΚΕ στους μη χρηματοοικονομικούς δείκτες και επιδόσεις ESG (όσους δηλαδή αφορούν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και άλλους κινδύνους), αλλά και την μη έγκαιρη υιοθέτησή τους από τις εταιρείες και ένταξή τους στην επιχειρηματική εσωτερική στρατηγική τους και στην εξωτερική τους επικοινωνία.

Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές ενσωματώνουν αυτά τα κριτήρια στα μοντέλα αποτίμησης περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, παρατηρώντας ότι οι βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (SRI), στο πλαίσιο της επαγγελματικής διαχείρισης, αυξάνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες με ρυθμό ταχύτερο από ό,τι στον ευρύτερο κόσμο των συμβατικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Σε μια προσπάθεια να δώσει έμφαση στην επαγγελματική διαχείριση κεφαλαίων βάσει των στρατηγικών SRI, ανέφερε ότι το 2010 ανήλθε σε $3,07 τρισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση άνω του 380 τοις εκατό από $639 δισ. το 1995. Τέλος αναφερόμενος στο ζήτημα του κοινωνικού απολογισμού, υπογράμμισε την κρισιμότητα της έκδοσης κοινωνικού απολογισμού που βασίζεται σε διεθνή πρότυπα όπως GRI, UN Global Compact και CDP για κάθε εισηγμένη επιχείρηση