Σε διευκρινίσεις σχετικά με δημοσίευμα του γραπτού Τύπου προχώρησε η ATEbank, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, η τράπεζα διευκρινίζει ότι δεν συμμετέχει στις διαβουλεύσεις του βασικού μετόχου της και δεν της έχει γνωστοποιηθεί κάποια οριστική απόφαση. Σε επικοινωνία μάλιστα της διοίκησης με το βασικό μέτοχό της (Ελληνικό Δημόσιο) ενημερώθηκε ότι, έως σήμερα, δεν έχει οριστικοποιηθεί τέτοια απόφαση, ώστε να υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο προς ανακοίνωση.