Σε απάντηση αναφοράς που κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης σχετικά με την αναγκαιότητα της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) έλαβε την ακόλουθη απάντηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Σκανδαλίδη:

"Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της 15ης Δεκεμβρίου 2011 υιοθετήθηκε η τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος, να αυξηθεί το ποσοστό συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που εφαρμόζεται για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Μεταξύ αυτών των Κρατών-Μελών είναι και η Ελλάδα, η οποία έχει λάβει οικονομική ενίσχυση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ δύναται να αυξηθεί, κατ’ ανώτατο όριο, έως 95% των επιλέξιμων δημοσίων δαπανών στις επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης περιφέρειες, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα νησιά του Αιγαίου και έως 85% των επιλέξιμων δημοσίων δαπανών στις υπόλοιπες περιοχές.

Αυτό σημαίνει ότι εάν η Ελλάδα υποβάλει μια πρόταση τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-213 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» θα έχει αυξημένα ποσοστά συγχρηματοδότησης από την ημέρα έγκρισης της τροποποίησης έως τις 31-12-2013.

Το ποσό ωστόσο των 2,2 δις ευρώ που εμφανίζεται να μην έχει απορροφηθεί λόγω της μη υποβολής τροποποίησης του ΠΑΑ, δεν υφίσταται αλλά αποτελεί το προϊόν μιας απλοϊκής αφαίρεσης που προκύπτει από το σύνολο της Κοινοτικής Συμμετοχής του ΠΑΑ για τη Ελλάδα (3,9 δις) αν αφαιρέσουμε τις μέχρι ενός σημείου πληρωμές του (1,68 δις.). Άλλωστε δεν θα μπορούσε να εκταμιευτεί άμεσα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη απορροφήσει ποσό ύψους 1,72 δις από την συνολική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ ύψους 3,9 δις και απομένουν προς απορρόφηση 2,2 δις τα οποία εκτιμάται ότι θα απορροφηθούν εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι ο ρυθμός απορρόφησης είναι ήδη υψηλός.

Ο λόγος μη υποβολής της τροποποίησης του ΠΑΑ είναι ότι προαπαιτείται μια επικαιροποίηση των αναγκών του προγράμματος. Σε τελική ανάλυση ο επανακαθορισμός των στόχων του ΠΑΑ μειώνει την Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος κατά 570 εκ ευρώ πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι επιτακτικές κάποιες περικοπές σε ορισμένα μέτρα του ΠΑΑ.

Η ειδική υπηρεσία Διαχείρισης έχει ξεκινήσει πάντως άτυπες αλλά ουσιαστικές διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση τροποποίησης μετά την ολοκλήρωση των διεργασιών και την έγκριση της από την επιτροπή παρακολούθησης απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Μαρτίου 2012.

Με την προτεινόμενη αναθεώρηση του ΠΑΑ δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη των ανειλημμένων υποχρεώσεων των Μέτρων και Δράσεων του, ενώ βασικοί στόχοι είναι η μείωση της εθνικής συμμετοχής και η υλοποίηση των υποχρεώσεων του Προγράμματος."