Ξεκινούν από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για επικουρικό προσωπικό σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Κρήτη.

Στους καταλόγους που καταρτίζονται κατά κλάδο, για τους κλάδους

1. ΠΕ Νοσηλευτών
2. ΤΕ Νοσηλευτών
3. ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων,
4. ΥΕ Τραυματιοφορέων,
5. ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων,
6. ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας,
7. ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
8. ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών
9. ΔΕ Πληpώματος Ασθενοφόρου
10. ΤΕ Φυσιοθεραπείας
11. ΠΕ Λογοθεραπείας,
12. ΤΕ Λογοθεραπείας,
13. ΠΕ Εργοθεραπείας,
14. ΤΕ Εργοθεραπείας,
15. ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών,
16. ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
17. ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
18. ΠΕ Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ.,
19. ΠΕ Βιοχημικών,
20. ΠΕ Βιολόγων,
21. ΠΕ Ψυχολόγων,
22. ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου,
23. ΠΕ Πληροφορικής,
24. ΤΕ Πληροφορικής,
25. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ,
26. ΠΕ Διαιτολόγων,
27. ΤΕ Διαιτολόγων,
28. ΠΕ Ακτινοφυσικών,
29. ΤΕ Μαιών-Μαιευτών,
30. ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων
31. ΤΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών
32. ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών,
33. ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
34. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
35. ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,
36. ΤΕ Λογιστικής,
37. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας,
38. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
39. ΠΕ Μηχανικών
40. ΤΕ Μηχανικών
41. ΔΕ Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων

για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στους καταλόγους αυτούς εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο δημόσιο τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση των αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επόμενου έτους από το έτος εγγραφής τους.»

Με βάση τα νέα δεδομένα και επειδή αλλάζουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης του επικουρικού προσωπικού Καλούνται ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους καταλόγους να προσέλθουν στο ΚΕΠΥΚΑ της 7ης Υ.ΠΕ. προκειμένου

• να συμπληρώσουν τη νέα αίτηση
• να καταθέσουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ εμπειρίας, εάν έχουν, σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητά τους (εξαιρείται η κατηγορία ΥΕ τραυματιοφορέων που λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε εμπειρία)
• να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ (εφόσον διαθέτουν) • εάν δεν είναι επιδοτούμενοι άνεργοι να καταθέσουν απλώς την βεβαίωση ανεργίας
Σημειώνεται ότι δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου τα λοιπά δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι που εγγράφονται για πρώτη φορά στους καταλόγους εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν επιπλέον :
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Για την ειδικότητα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ γίνονται δεκτά τα πτυχία ή διπλώματα διοικητικών, νομικών ή οικονομικών σπουδών Α.Ε.Ι.Ε.Α.Π. , ΠΣΕ ΑΕΙ
Για την ειδικότητα ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ γίνονται δεκτά τα πτυχία ή διπλώματα διοικητικών λογιστικών ή οικονομικών σπουδών Τ.Ε.Ι.

Για τις ειδικότητες
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,
ΤΕ Λογιστικής,
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας,
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων είναι απαραίτητη η γνώση ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ όπως προβλέπεται από το ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ-ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ ( Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α΄ και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α΄.)

Αιτήσεις κατατίθενται καθημερινά από 2-4-2012 και από ώρα 9 π.μ – 12.00
Επίσης αποστέλλονται και ταχυδρομικά στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Σμύρνης 26 Τ.Κ. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
(Υπόψη κ. Καλογιαννάκη Στέλιου )

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση διατίθεται και από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας : www.hc-crete.gr