Το συνολικό ποσό των 267 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση νέων περιβαλλοντικών έργων, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, του Ευρωπαϊκού Ταμείου.

Δεκτές θα γίνονται προτάσεις που θα αφορούν σε ένα από τα τρία σκέλη του προγράμματος και συγκεκριμένα:

Α) Τη φύση και τη βιοποικιλότητα: Εργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης απειλουμένων ειδών και οικολογικών ενδιαιτημάτων. Ανάλογα έργα στο πλαίσιο του εν λόγω σκέλους συμβάλλουν στην υλοποίηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα (οικοτόπους), το δίκτυο Natura 2000 και την πραγμάτωση του στόχου της ΕΕ για ανάσχεση τη απώλειας βιοποικιλότητας. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει σε 75% όταν πρόκειται για έργα που αφορούν είδη και οικολογικά ενδιαιτήματα προτεραιότητας αλλά είναι συνήθως 50%.

Β) Την περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση: Εργα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη πολιτικών προσεγγίσεων, τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων του αέρα, του νερού, των αποβλήτων, του κλίματος, του εδάφους και της γεωργίας. Το συγκεκριμένο σκέλος του LIFE+ συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, οικοδομούν το γνωστικό υπόβαθρο της περιβαλλοντικής πολιτικής και αναπτύσσουν τις περιβαλλοντικές πηγές πληροφόρησης μέσω της παρακολούθησης (συμπεριλαμβανόμενης και της βασικής παρακολούθησης). Τα έργα επιτρέπεται να συγχρηματοδοτηθούν έως και κατά 50%.

Γ) Την ενημέρωση και την επικοινωνία: Σχέδια που αφορούν την επικοινωνία και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, την προστασία της φύσης ή θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και έργα σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (ευαισθητοποίηση, ειδική εκπαίδευση).

Το ποσό των 267 εκατ. ευρώ θα διατεθεί με τη μορφή συγχρηματοδότησης για συμφωνίες επιχορήγησης, ενώ η πρόσκληση υποβολής προτάσεων παραμένει ανοικτή μέχρι τις 15 Ιουλίου 2011. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν τα έργα που χρηματοδοτούνται από το LIFE+ πρέπει να είναι ενωσιακού ενδιαφέροντος και να συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου του προγράμματος. Θα πρέπει επίσης να είναι τεχνικά και οικονομικώς συνεπή και εφικτά καθώς και να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική αξιοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων.

Τα έγγραφα για την υποβολή αιτήσεων διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm.

naftemporiki.gr