Τις προϋποθέσεις και τον τρόπο που υπολογίζεται το δώρο του Πάσχα επαναλαμβάνει σε ανακοίνωση του Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Πιο συγκεκριμένα με βάση την νομοθεσία ισχύουν τα εξής:

• Το δώρο του Πάσχα καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη

• Το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, που έχουν απασχοληθεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οποιασδήποτε μορφής και σε οποιοδήποτε εργοδότη.

• Το δώρο δεν μπορεί να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

• Υπολογίζεται βάσει των μισθών ή ημερομισθίων που έχουν καταβληθεί μέχρι την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την ημερομηνία της λύσης της εργασιακής σχέση.

Συγκεκριμένα, όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται Δώρο Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το δώρο, καταβάλλεται ολόκληρο εφόσον η σχέση εργασίας διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εργασίας διήρκεσε μικρότερα χρονικό διάστημα θα πάρουν το Δώρο κατ' αναλογία προς τον χρόνο που έχουν εργασθεί.

Στις περιπτώσεις αυτές ως Δώρο του Πάσχα υπολογίζεται ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 εργάσιμες ημέρες που έχουν διανυθεί κατά την χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, υπολογίζεται ανάλογο ποσόν.

Επίσης, οι απασχολούμενοι στα δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου δικαιούνται ως επίδομα Πάσχα δύο ημερομίσθια για κάθε 13 που πραγματοποίησαν στη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους, ή ανάλογο κλάσμα για κάτω από 8 ή από 13 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα.

Με ανάλογο τρόπο υπολογίζεται το δώρο του Πάσχα και για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση για τους οποίους, όπως τονίζει το ΣΕΠΕ, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Παραδείγματα

Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ειδικότητα εργάτη), ο οποίος αμείβεται με την αμοιβή που προβλέπεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τη μείωση του 22% των αποδοχών. Ο εν λόγω εργαζόμενος είναι άγαμος, χωρίς προϋπηρεσία, με πλήρες ωράριο και έχει απασχοληθεί από 1.1.2012 έως 30.4.2012 (δεν θα λυθεί η εργασιακή σχέση πριν από την 30.4.2012), θα λάβει ως δώρο Πάσχα 392,7 ευρώ.

Για να προκύψει το παραπάνω ποσό πολλαπλασιάζονται 15 ημερομίσθια με τα 26,18 ευρώ, το ημερομίσθιο δηλαδή που ισχύει από την εφαρμογή του νέου νόμου στις 14.2.2012, και την εκδοθείσα Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο ίδιος εργαζόμενος χωρίς τη μείωση που προβλέπει ο Ν. 4046/2012 και η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, θα ελάμβανε Δώρο πάσχα, 503,55 ευρώ με το παλαιό ημερομίσθιο. Δηλαδή, 15 ημερομίσθια Χ 33,57ευρώ= 503,55ευρώ

Το δώρο Πάσχα υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές, σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής.