Στις 24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ο ανοιχτός διαγωνισμός για το «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 470.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Όπως αναγράφεται στην διακήρυξη της δημοπρασίας "Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία οικοδομικών έργων με προϋπολογισμό 184.184,03 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα),
β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων με προϋπολογισμό 194.306,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

2. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.), οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100, 1ος όροφος , μέχρι και την Πέμπτη 19 Απριλίου 2012.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821054090, FAX επικοινωνίας 2821051540 αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία κ. Π. Βακάλης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, Α.Παπανδρέου 100, Χανιά 731 34 (πρώην ΤΥΔΚ), στις 24 Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β & άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2, 1η (και 2η εντός έδρας νομού) στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και τάξεις Α2, 1η (και 2η εντός έδρας νομού) στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία  πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσό των ύψους των επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (7.570 €). και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 24 Νοεμβρίου 2012. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες"