Η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας και η συνέχιση της συμμετοχή της στην Ευρωζώνη εξαρτώνται από την υλοποίηση των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και την αποτελεσματικότητά τους στη δημιουργία των βάσεων για διατηρήσιμη ανάκαμψη της οικονομίας της, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch σε ειδική έκθεσή του για την Ελλάδα.

Η έκθεση αναλύει σε μεγαλύτερο βάθος τους παράγοντες που οδήγησαν τον οίκο στην απόφασή του να αναβαθμίσει το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα B- από τη βαθμίδα «περιορισμένη χρεοκοπία» (restricted default) στις 13 Μαρτίου, μετά την ανταλλαγή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.

Ο οίκος σημειώνει ότι το «κούρεμα» του χρέους των ιδιωτών (PSI) και η συμμετοχή του δημόσιου τομέα - που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ομολόγων - έδωσαν στην Ελλάδα ένα παράθυρο ευκαιρίας, αλλά η επιτυχία του προγράμματος συνεπάγεται μία δύσκολη εσωτερική υποτίμηση, με μικρή προοπτική για ουσιαστική οικονομική ανάκαμψη πριν από το 2014.

Η έκθεση αναφέρει ότι η συμμετοχή στο PSI έφθασε στο 86% και περαιτέρω στο 96% με την εφαρμογή των ρητρών συλλογικής δράσης (collective action clauses). Ο Fitch θεωρεί το ποσοστό αυτό επαρκώς υψηλό για να κρίνει ως «θεραπευμένο» το γεγονός της χρεοκοπίας, παρά τις δυνητικές εξαιρέσεις ομολόγων που έχουν εκδοθεί με βάση ξένο δίκαιο, η μεταχείριση των οποίων θα γίνει σαφέστερη αργότερα στον μήνα.

Ο οίκος αναφέρει ότι - με την υπόθεση ότι όλοι οι ομολογιούχοι θα συμμετάσχουν τελικά - το PSI θα μειώσει κατά 110 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, βελτιώνοντας σημαντικά το προφίλ της εξυπηρέτησής του και μειώνοντας τον κίνδυνο νέας εμφάνισης δυσκολιών αποπληρωμής του στο κοντινό μέλλον. Ωστόσο, ο Fitch πιστεύει ότι παραμένει σημαντικός κίνδυνος χρεοκοπίας, λόγω του υψηλού επιπέδου του χρέους και μετά το PSI (η Ελλάδα ανέλαβε σημαντικές πρόσθετες υποχρεώσεις για να χρηματοδοτήσει το PSI και να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζές της) και των βαθέων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα.

Μετά το PSI, η εξυπηρέτηση του χρέους των νέων αναδιαρθρωμένων ομολόγων θα έχει ελάχιστη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό και το ισοζύγιο πληρωμών, ενώ το νέο πρόγραμμα ύψους 164 δισ. ευρώ από την ΕΕ και το ΔΝΤ θα διασφαλίσει την πλήρη χρηματοδότηση της Ελλάδας έως το 2014. Ο Fitch θεωρεί ότι το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με υψηλές αρχικές εκταμιεύσεις και την πρόβλεψη για τη δημιουργία αποθεματικών κατά τη διάρκεια του προγράμματος, προσφέρει ένα περιορισμένο περιθώριο ασφάλειας για τους ομολογιούχους του PSI για τους επόμενους 12-24 μήνες. Το PSI και η σχετική συμμετοχή του δημόσιου τομέα για την ανταλλαγή των ομολόγων (OSI) αλλάζουν τη σύνθεση του χρέους της Ελλάδας.

Όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Fitch, η συμμετοχή του δημόσιου τομέα στο ελληνικό χρέος θα αυξηθεί στο τέλος του 2012 στο 75% από 38% στο τέλος του 2011, ενώ η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα μειωθεί στο 25% από 62%, αντίστοιχα. Με δεδομένο το χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους από τα νέα ομόλογα, ο Fitch πιστεύει ότι η Ελλάδα θα έχει λίγα να κερδίσει, αν υποβάλει τα νέα ομόλογα (μετά το PSI) σε περαιτέρω αναδιάρθρωση.

Ο Fitch εκτιμά ότι το PSI θα αποτρέψει το 2012 την αύξηση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ από το επίπεδο του 165% του ΑΕΠ που ήταν στο τέλος του 2011. Ωστόσο, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και μία περαιτέρω μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ σημαίνουν ότι ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ θα αυξηθεί προς το 170% το 2013, πριν αρχίσει να υποχωρεί από το 2014.

Η ικανότητα της Ελλάδας να επιτύχει ότι το χρέος θα διαμορφωθεί στο 120% του ΑΕΠ το 2020 θα καθορισθεί από την πολιτική βούληση για την υλοποίηση περαιτέρω δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να προσαρμοσθεί και να ανακάμψει, αναφέρει η έκθεση.