Θεαματική άύξηση παρουσίασε η αξία της αγοράς των υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις το 2010, σύμφωνα με στοιχεία της ICAP για την πορεία του κλάδου των εισπρακτικών εταιριών. Συγκεκριμένα:

  • Το μέγεθος αγοράς των "υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών" (sic) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (σε αξία), παρουσίασε αύξηση της τάξης του 8% το 2010 συγκριτικά με το 2009.
  • Το μεγαλύτερο ποσοστό στο συνολικό κύκλο εργασιών του κλάδου είχαν οι "late" καθυστερήσεις και ακολούθησαν οι "medium", οι "early" και τέλος οι "hard" καθυστερήσεις –ανάλογα με το πόσο άμεσα και έγκαιρα ζητούν οι πιστωτές να κτυπούν την πόρτα των οφειλετών οι εισπρακτικές εταιρίες.
  • Η ζήτηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τραπεζικό κλάδο.
  • Η τάση για το 2011 δείχνει περαιτέρω αύξηση που στη τριετία φτάνει το 10%!Στην ελληνική αγορά, οι υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις παρέχονται πλέον βάσει του Νόμου 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/5.5.2009), από 20 συγκεκριμένες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές έχουν ως «αποκλειστικό σκοπό» την εξώδικη ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της καθυστέρησης της κάθε ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την αντίστοιχη κλαδική μελέτη που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Η ζήτηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες όφειλέτς τους, προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο (τράπεζες) και τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών (κυρίως εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας).

Σύμφωνα με την Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου «το μέγεθος αγοράς των υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (έσοδα των εταιρειών του κλάδου)  εκτιμάται ότι παρουσίασε αύξηση της τάξης του 8% το 2010 συγκριτικά με το 2009. Η εξεταζόμενη αγορά είναι εντάσεως εργασίας και από την πρωτογενή έρευνα στις επιχειρήσεις του κλάδου προκύπτει ότι περίπου το 90% του προσωπικού των εταιρειών αποτελείται από agents, ενώ μόλις το 10% από διοικητικό προσωπικό.

Το 2010 το μεγαλύτερο ποσοστό (30%) στο συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου είχαν οι late καθυστερήσεις και ακολούθησαν οι medium με ποσοστό 28,6%, οι early με ποσοστό 22,4% και οι hard  με 19%. Επίσης, το 90% της ζήτησης των εξεταζόμενων υπηρεσιών προέρχεται από τον τραπεζικό κλάδο, το 7% από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, ενώ μόλις το 3% σχετίζεται με απαιτήσεις επιχειρήσεων λοιπών κλάδων».

Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 12 αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου παρατηρείται ότι, το σύνολο του ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 26,8% το 2010/09 και τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 18% περίπου την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος παρουσίασαν άνοδο περίπου 44% και τα μικτά κέρδη κατά 17,2% την ίδια περίοδο. Οι μεταβολές αυτές είχαν σαν συνέπεια την σημαντική αύξηση των συνολικών καθαρών κερδών το 2010.

protothema.gr