Το Δημόσιο θα πρέπει άμεσα να καταβάλει στους φορολογουμένους την επιστροφή του φόρου, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με αυτό, η επιστροφή φόρου εντόκως από το Δημόσιο αρχίζει «μετά την πάροδο εξαμήνου, από την πρώτη του μήνα του επόμενου της κοινοποίησης στη φορολογική αρχή της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου».

Η αυξημένη επταμελής σύνθεση του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ομόφωνα έκρινε ότι η ισχύουσα νομοθεσία παραβιάζει τις διατάξεις του Συντάγματος και παρέπεμψε το όλο θέμα για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας διαπίστωσαν επίσης «κενό νόμου» λόγω παράλειψης του νομοθέτη, όσον αφορά στην άμεση καταβολή της έντοκης επιστροφής φόρου, κάτι που οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν με αγωγή αποζημίωσης μέσω των δικαστηρίων.