Τη Μεγάλη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή.

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Κατάρτιση σχεδίου για τη 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2012 και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ψήφισής του, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 16760/7097/30-3-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου.

2. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Προστασία Επαρχιακής Οδού Νο 28 «Ιεράπετρα – Σητεία» από καταπτώσεις βράχων στην περιοχή Αγία Φωτιά», προϋπολογισμού 123.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 5263/2-4-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

3. Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας και αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο Λύκειο Ασημίου», αναδόχου «Ι. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 30341/12884/28-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

4. Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παράκαμψη Ι.Ν. Μιχαήλ Αρχαγγέλου (Ροτόντας) από επαρχιακή οδό έως οικισμό Επισκοπή», αναδόχου «Σ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 29019/12369/28-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

5. Έγκριση του με ημερομηνία 29-3-2012 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 4.926.865 ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης» και άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών των οποίων οι προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2098/3-4-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

6. Έγκριση του με ημερομηνία 29-3-2012 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου» και άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών των οποίων οι προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 32784/13922/4-4-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας.

7. Έγκριση δαπάνης για τη διαφημιστική προβολή της Κρήτης στη μεγάλη τουριστική αγορά της Μόσχας και της Ρωσίας γενικότερα, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 208/26-03-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

8. Έγκρισης δαπάνης για τη διαφημιστική προβολή της Κρήτης με ηχητικά μηνύματα στο Μετρό της Μόσχας σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 209/26-03-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

9. Έγκρισης δαπάνης για τη διαφημιστική προβολή της Κρήτης σε διεθνή ηλεκτρονικά δίκτυα, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 210/26-03-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

10. Έγκρισης δαπάνης για τη διαφημιστική προβολή της Κρήτης σε συνδρομητικό πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό κανάλι, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 211/26-03-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης

11. Έγκρισης δαπάνης 5.397,50 € για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην Έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ» στη Λευκωσίας της Κύπρου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 224/29-03-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

12. Έγκρισης δαπάνης 3.000 € για τη συνδιοργάνωση «καλοσωρίσματος» των επισκεπτών που θα επισκεφθούν μέσω κρουαζιέρας το Ρέθυμνο, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2354/28-3-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

13. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ενώπιον του Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 08-06-2012 κατά την εκδίκαση αίτηση των: α) Κλειώς χήρας Εμμανουήλ Σκοκάκη το γένος Εμμανουήλ Σουργιαδάκη, β) Μαρίας συζ. Γεωργίου Αναγνωστάκη το γένος Εμμανουήλ & Κλειώς Σκοκάκη και γ) Γεωργίου Αναγνωστάκη του Ιωάννου & της Ειρήνης, κατοίκων Ιεράπετρας, περί λήψης ασφαλιστικών μέτρων νομής, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4805/ 27-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

14. Έγκριση του σχετικού πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου» και άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών των οποίων οι προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

15. Προέγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Καθαρισμός εισόδου αλιευτικού καταφυγίου Σισίου» που θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης / Π.Ε. Λασιθίου, έτους 2012, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

16. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός εισόδου αλιευτικού καταφυγίου Σισίου» και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

17. Έγκριση προγραμματισμού εκδηλώσεων αθλητισμού – πολιτισμού Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης για το έτος 2012, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας.