Ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για την υλοποίηση του προγράμματος «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Εγκρίθηκαν συνολικά 132 Σχέδια Δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000 ευρώ, από τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από 12.000 άνεργοι.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος, όπως τονίζει το υπουργείο, είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, μέσω της ένταξης και επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος χρηματοδοτούνται δράσεις όπως επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση, πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, κτλ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η εγγραφή των ωφελουμένων ανέργων στο Μητρώο Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή στον Ειδικό Κατάλογο εκτός Μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και επιπλέον να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες πληθυσμού:

- Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

- Άτομα με αναπηρία

- Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

- Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας

- Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking

- Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες

- Άτομα με Θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες

- Αιτούντες άσυλο

- Αποφυλακισθέντες

- Πρώην χρήστες ουσιών

- Οροθετικοί

- Άστεγοι

- Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

- Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προγράμματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.keko.gr

 

in.gr